درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
مدیر مسئول:
دکتر کاظم خرم دل
سردبیر:
دکتر اوشا برهمند
مدیرداخلی:
دکتر سعیده کلانتری
سایت اختصاصی:
fsh.fatemiyehshiraz.ac.ir
نشانی:
شیراز، کوچه 29 استقلال، دانشگاه فاطمیه (س) شیراز، دفتر مجلات
تلفن:
071-32351488
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/06
مدیر مسئول
دکتر کاظم خرم دل
دکتر کاظم خرم دل

سردبیر
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر مسعود فضیلت پور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Masoud Fazilat Pour
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
دکتر رسول حشمتی
دکتر رسول حشمتی

مهدی ربیعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mehdi Rabiee

Shiraz University of Medical Sciences
مسعود صادقی
مسعود صادقی

دکتر اسماعیل کلانتری
دکتر اسماعیل کلانتری

دکتر مجتبی مسعودی
دکتر مجتبی مسعودی

دکتر محبوبه البرزی
دکتر محبوبه البرزی

دکتر نجمه مهارلویی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Najmeh Mahar Louei
Associate Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
مدیرداخلی
دکتر سعیده کلانتری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲