درباره نشریه
eISSN:
2717-2309
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه ایلام
مدیر مسئول:
دکتر رضا صحرایی
سردبیر:
دکتر محمود روشنی
دستیار سردبیر:
محمد سلیمان بیگی
ویراستار انگلیسی:
زهرا سعیدی
صفحه آرا:
دکتر مسعود محمدی
طراح روی جلد:
زینب رحمتی
سایت اختصاصی:
fcr.ilam.ac.ir
تلفن:
084-32221937
دورنگار:
084-32221937
صندوق پستی:
69315-516
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام
تاریخ به‌روزآوری: 1399/09/19
مدیر مسئول
دکتر رضا صحرایی
دانشیار
دانشگاه ایلام
Reza Sahraei
Associate Professor
University of Ilam
Specialist: Physical Chemistry
سردبیر
دکتر محمود روشنی
استاد
دانشگاه ایلام
Mahmoud Roushani
professor
University of Ilam
Specialist: Analytical Chemistry
دستیار سردبیر
محمد سلیمان بیگی

دانشگاه ایلام
Mohammad Soleiman Beigi
Department of Chemistry
University of Ilam
Specialist: Organic Chemistry
اعضای تحریریه
Mustafa Suylak
Professor Erciyes university, Turkey
دکتر عیسی یاوری

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Issa Yavari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Organic Chemistry
Umesh Arun Fegade
Assistant professor Bhusawal Arts, Science and P. O. Nahata Commerce College
Specialist: Analytical Chemistry, Material Chemistry, Supromolecular Chemistry, Energy, Nano chemistry
Mehrorang Ghaedi
Professor
University of Yasuj
Specialist: Analytical Chemistry
Rizwan Hasan Khan
professor Aligarh Muslim University
Specialist: Analytical Chemistry
Mustafa Tuzen
professor Tokat Gaziosmanpasa University
Specialist: Analytical Chemistry
سید جعفر حسینی

دانشگاه شیراز
Seyed Jafar Hoseini

University of Shirazu
Specialist: Inorganic Chemistry
آرش قربانی
استاد
دانشگاه ایلام
Arash Ghorbani Choghamarani
professor
University of Ilam
Specialist: Organic Chemistry
علی دانش فر

دانشگاه ایلام
Ali Daneshfar

University of Ilam
Specialist: Analytical Chemistry
رحمت صادقی

دانشگاه کردستان
Rahmat Sadeghi
Department of Chemistry, Faculty of Science
University of Kurdistan
Specialist: Physical Chemistry
دکتر سعید عزیزیان
استاد گروه شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Saeid Azizian
Professor Department of Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Physical Chemistry
Saeed Balalaie

Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Organic Chemistry
مرتضی منتظر الظهوری

دانشگاه یاسوج
Morteza Montazerozohori
Chemistry Department Faculty of Science
University of Yasuj
Specialist: norganic Chemistry
علیرضا جلالوند
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Alireza Jalalvand
Assistant Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Analytical Chemistry
محمد سلیمان نژاد

دانشگاه اراک
Mohammad Soliman Nejad
Department of Chemistry, Faculty of Sciences
University of Arak
Specialist: Physical Chemistry
دکتر ژانت سلیمان نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
Janet Soleiman Nejad
Associate Professor
University of Tehran
لطفی شیری

دانشگاه ایلام
Lotfi Shiri
Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences
University of Ilam
Specialist: Organic Chemistry
شهریار عباسی

دانشگاه ایلام
Shahryar Abbasi
Department of Chemistry, Faculty of Sciences
University of Ilam
Specialist: Analytical Chemistry
ویراستار انگلیسی
زهرا سعیدی
استادیار
دانشگاه ایلام
Zahra Saedi
Assistant Professor Chemistry Department, College of Sciences
University of Ilam
Specialist: inorganic Chemistry
صفحه آرا
دکتر مسعود محمدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Masoud Mohammadi

Golestan University of Medical Sciences
طراح روی جلد
زینب رحمتی

دانشگاه ایلام
Zeinab Rahmati

University of Ilam
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲