درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی خراسان)
مدیر مسئول:
محمد قربان زاده
سردبیر:
سید کبیر حسینی
سایت اختصاصی:
qt.journals.miu.ac.ir
تلفن:
051-38557310
نشانی:
مشهد، خیابان امام خمینی، بین خیابان امام خمینی 35 و 37 ، جامعه المصطفی العالمیه ، کدپستی: 9137984318
دورنگار:
051-38557322
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/12
مدیر مسئول
محمد قربان زاده

Mohammad Ghorbanzadeh

سردبیر
سید کبیر حسینی

اعضای تحریریه
دکتر دادمحمد امیری
دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی
جامعه المصطفی العالمیه
Dad Mohammad Amiri
.Ph.D, Comparative interpretation
Al-Mustafa International University
سید کبیر حسینی

حجت الاسلام سید علی حسینی

حجت الاسلام فریدون عباسی

حجت الاسلام مرتضی محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۳