درباره نشریه
ISSN:
2717-3305
eISSN:
2717-3313
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر میترا صمیعی
سردبیر:
دکتر محمد حسن زاده
مدیر اجرایی:
میلا ملک الکلامی
ویراستار انگلیسی:
حمید گل حسنی
صفحه آرا:
دکتر فردین دارابی
تلفن:
021-48390000
سایت اختصاصی:
dcm.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/30
مدیر مسئول
دکتر میترا صمیعی
دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mitra Samiei
Associate Professor, Knowledge and information science of Department
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی
Specialist: Knowledge and information science
سردبیر
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
اعضای تحریریه
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
Elena Maceviciute
Professor Faculty of Librarianship, Information, Education and IT, University of Bor?s, Sweden
Kishor John
School of Social Justice & Law, Dr. BR Ambedkar University of Social Sciences, Dr. Ambedkar Nagar, Mhow
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
دکتر محسن نوکاریزی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اطلاع رسانی، کتابداری
Mohsen Nowkarizi
Professor, Library and Information Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Library and Information Science
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
Alireza Isfandyari Moghaddam
Full Professor, Knowledge and Information Science
Hamedan Branch, Islamic Azad University
دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor Health Information Technology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Zohreh Dehdashti Shahrokh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Accounting
دکتر فرزاد اسکندری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Farzad Eskandari
Professor Faculty of Mathematics and Computer Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Statistics & Data Science
دکتر پیام حنفی زاده
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Professor, Department of Information Technology and Operations Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems
دکتر سید مهدی طاهری
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Mehdi Taheri
Associate Professor, Information Science and Knowledge
دانشگاه علامه طباطبایی
Specialist: Information Science and Science
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
امید نوروزی
استادیار
Omid Norouzi
Assistant professor Department of Agriculture Wageningen University
Specialist: Education and Competence Studies
KP Singh
Associate Professor Faculty of Arts, University of Delhi, India
دکتر ابراهیم رحیمی

Ebrahim Rahimi
Science faculty, Open University of the Netherlands OU.
Specialist: Computer Science
دکتر داوود معصومی
دانشیار
Davoud Masoumi
Associate Professor , Faculty of Education, University of Gothenburg, Sweden
Specialist: Educational Technology
Nasrine Olson
The Swedish School of Library and Information Science University of Bor?s 501 90 Sweden
ویراستار انگلیسی
حمید گل حسنی

Hamid Golhasany
Integrated Studies in Education Dept. McGill University. Montreal, Canada
Specialist: Educational Studies
صفحه آرا
دکتر فردین دارابی

دانشگاه علامه طباطبائی
Fardin Darabi
Faculty of Theology
Allameh Tabataba'i University
مدیر اجرایی
میلا ملک الکلامی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی،، مدیریت دانش
Mila Malekolkalami

Tarbiat Modares University
Specialist: Information & Knowledge studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۷