درباره نشریه
ISSN:
2717-1485
eISSN:
2676-7201
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نوفرستی
سردبیر:
دکتر یدالله دادگر
دستیار سردبیر:
علی سنایی
مدیر اجرایی:
حجت ایزدخواستی
تلفن:
021-29902962
دورنگار:
021-22431806
سایت اختصاصی:
jep.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، مجله بین المللی اقتصاد و سیاست
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/20
مدیر مسئول
دکتر محمد نوفرستی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohammad Noferesti
Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
سردبیر
دکتر یدالله دادگر
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor, Economic department, Beheshty university
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دستیار سردبیر
علی سنایی
استادیار
Ali Sanaei
Assistant Professor
Specialist: Political Science
اعضای تحریریه
دکتر محمد هاشم پسران
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hashem Pesaran
Professor Southern California University
Specialist: Economy
دکتر هادی صالحی اصفهانی
استاد
Hadi Salehi Esfahani
Professor University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Specialist: Economics
Robert Cooter
Professor Berkeley University
Specialist: Economics
دکتر محمود سریع القلم
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mahmood Sariolghalam
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی
Akbar Komijani
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر سعید مشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Saeed Moshiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics
مهدی پدرام
استاد
دانشگاه الزهرا
Mahdi Pedram
Professor
University of Alzahra
Specialist: Economics
دکتر یدالله دادگر
استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Yadollah Dadgar
Professor, Economic department, Beheshty university
Shahid Beheshti University
Specialist: economics
دکتر محمد نوفرستی
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohammad Noferesti
Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
Stanley L. Winer

مدیر اجرایی
حجت ایزدخواستی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Hojjat Izadkhasti
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Economics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۳