درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
مدیر مسئول:
دکتر محمد جعفری
سردبیر:
دکتر محمدهادی زاهدی وفا
مدیرداخلی:
یاسر سلیمانی
سایت اختصاصی:
ess.tesrc.ac.ir
تلفن:
021-88906808
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، کوچه هورزاد، پلاک 6. ، کدپستی: 1598633611
تلفن همراه:
09383083401
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/14
مدیر مسئول
دکتر محمد جعفری
دکتر محمد جعفری

سردبیر
دکتر محمدهادی زاهدی وفا
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hadi Zahedivafa
Assistant Professor
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر فرهاد رهبر
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد خرد، اقتصاد کشاورزی
Farhad Rahbar
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Microeconomics, Agricultural Economics
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر فرشاد مومنی
استاد پژوهشکده مطالعات اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
Farshad Momeni
Professor Institute for Economic Studies
University of Alzahra
Specialist: Development Economics and Planning
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر سید محمدرضا سیدنورانی
استاد گروه اقتصادنظری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Mohamad Reza Seyednourani
Professor, Department of Theoretical Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economics
دکتر محمدهادی زاهدی وفا
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hadi Zahedivafa
Assistant Professor
Specialist: Economy
دکتر ابوذر گوهری مقدم
استادیار
Aboozar Gohari moghaddam
Assistant Professor
مدیرداخلی
یاسر سلیمانی
یاسر سلیمانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰