درباره نشریه
eISSN:
2821-2266
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه زنجان
مدیر مسئول:
دکتر جمشید عینالی
سردبیر:
دکتر محسن احدنژاد روشتی
مدیرداخلی:
محمدتقی حیدری
ویراستار فارسی:
نسرین الله وردی
ویراستار انگلیسی:
رسول مرادی جز
تلفن همراه:
09122597176
سایت اختصاصی:
jurs.znu.ac.ir
نشانی:
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان ، کدپستی: 4537138791
تلفن:
024-33054109
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/15
مدیر مسئول
دکتر جمشید عینالی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
Jamshid Einali
Associate Professor, Department of Geography
University of Zanjan
Specialist: Rural plannig
سردبیر
دکتر محسن احدنژاد روشتی
دکتر محسن احدنژاد روشتی

اعضای تحریریه
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
مجید یاسوری
استاد جغرافیا
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، گردشگری
Majid Yasouri
Professor, Geography
University of Guilan
Specialist: Geography And Rural Planning
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر محسن احدنژاد روشتی
دکتر محسن احدنژاد روشتی

شهریور روستایی
دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
Shahrivar Roostaei
Associate Professor, Geography and urban planning - planning and environment science
University of Tabriz
دکتر بهروز محمدی یگانه
دکتر بهروز محمدی یگانه

دکتر علی گلی
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
Ali Goli

دکتر حسن محمودزاده

دکتر براتعلی خاکپور
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی مشهد
Baratali Khakpour
Associate Professor, Geography and urban planning
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسین فراهانی

Hossein Farahani

دکتر علی شماعی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ali Shamaei
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مرتضی توکلی

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Morteza Tavakoli

Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Rural Planning
ویراستار فارسی
نسرین الله وردی
نسرین الله وردی

ویراستار انگلیسی
رسول مرادی جز
رسول مرادی جز

مدیرداخلی
محمدتقی حیدری
محمدتقی حیدری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴