درباره نشریه
ISSN:
5805-2476
eISSN:
3538-1601
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن صدوق
سردبیر:
دکتر شهریار خالدی
دبیراجرایی:
دکتر زهره فنی
کارشناس:
دکتر پرویز آقایی
سایت اختصاصی:
egsdejournal.sbu.ac.ir
تلفن همراه:
09010199649
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/08
مدیر مسئول
دکتر سید حسن صدوق

سردبیر
دکتر شهریار خالدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
Shahrya Khaledi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
اعضای تحریریه
دکتر زهره فنی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Zohreh Fanni
Professor, Human Geography & Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and urban planning
حمیدرضا ناصری

رشته تخصصی: اکولوژی بیابان
Hamidreza Naseri

Specialist: Desert Ecology
دکتر علی مدرس
استاد دانشگاه کالیفرنیا امریکا
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری
Ali Modarres
Professor University of California (U.S.A)
Specialist: Geography and Urban Planning
نازگل باقری
نازگل باقری

حسین آزادی

اسما مهان

دکتر عبدالرضا کرباسی
استاد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران
Abdolreza Karbassi
Professor, Department of Environmental Engineering
University of Tehran
دکتر فضیله دادورخانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Dadvarkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر رضا قضاوی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Reza Ghazavi
Associate Professor, watershed management
University of Kashan
Specialist: Natural resources and earth sciences
فریبا اسفندیاری درآباد

دکتر محمود خسروی
استاد اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی،دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی،اقلیم شناسی،مخاطرات محیطی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
Mahmood Khosravi
Professor, Climatology,Department of Physical Geography,Faculty of Geography and Environmental Planing
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Physical Geography, Climatology, RS, GIS
دکتر شهریار خالدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
Shahrya Khaledi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
دبیراجرایی
دکتر زهره فنی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Zohreh Fanni
Professor, Human Geography & Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and urban planning
کارشناس
دکتر پرویز آقایی
دانش آموخته دکتری برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، مسکن، اقتصاد شهری
Parviz Aghaei
.Ph.D, Urban Planning
دانشگاه شهید بهشتی تهران
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶