درباره نشریه
ISSN:
2645-4335
eISSN:
2645-4343
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و فرهنگ
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
سردبیر:
دکتر محمدحسین سرائی
دستیار سردبیر:
دکتر محمدجواد شایگان فرد
سایت اختصاصی:
ijwr.usc.ac.ir
تلفن:
021-44252070
نشانی:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی،خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/02
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
سردبیر
دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
دستیار سردبیر
دکتر محمدجواد شایگان فرد
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
Mohammad Javad Shayegan Frad
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Information Technology
اعضای تحریریه
حمید عرب نیا

Hamid Arabnia
University of Georgia, United State
Specialist: Computer Engieering
Hassan Aït-Kaci
Professor Université Claude Bernard Lyon 1, France
Specialist: Computer Science
دکتر کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
Kambizkambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
Gabriella Pasi
Professor University of Milano-Bicocca
Specialist: Computer Engineering
دکتر فتانه تقی یاره
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
Fattaneh Taghiyareh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Computer Engineering
دکتر پیام حنفی زاده
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Professor, Department of Information Technology and Operations Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems
حمید نعمتی
دانشیار Pediatric and Neurology Department
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hamid Nemati
Associate Professor, Epilepsy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurologist , Fellowship in Epilepsy
دکتر مهرنوش شمس فرد
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mehrnoush Shams Fard
Associate Professor Computer Science Department
Shahid Beheshti University
Specialist: Computer Engineering
Mahmoud Moghavvemi

University of Science and Culture
دکتر فاطمه قناد
دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: حقوق فناوری اطلاعات، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق جزا و جرم شناسی
Fatemeh Ghanad
Associate Professor, Law Faculty
University of Science and Culture
Specialist: Information Technology Law, Criminal Law and Criminology
دکتر حمیدرضا صادق محمدی
دانشیار
Hamid Reza Sadegh Mohammadi
Associate Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۱