درباره نشریه
eISSN:
2717-3453
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر سید احمد عدالت پناه
سردبیر:
Florentin Smarandache
دستیار سردبیر:
Krzysztof Piasecki
مدیر اجرایی:
دکتر جواد پورقاسم
ویراستار انگلیسی:
دکتر بیژن حکمت شعار
سایت اختصاصی:
www.journal-fea.com
نشانی:
تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهدای دانشجو، موسسه آیندگان ، کدپستی: 4681853617
تلفن:
011-54310429
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/29
مدیر مسئول
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
سردبیر
Florentin Smarandache
Professor
دستیار سردبیر
Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki

اعضای تحریریه
Edmundas Kazimieras Zavadskas

Specialist: Quality Management
José Luis Verdegay

دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
Masahiro Inuiguchi
Masahiro Inuiguchi

Vicenc Torra

Specialist: Non-additive measures and integrals, Approximate reasoning, Aggregation functions, Decision making, Data privacy
Bing Yuan Cao
Bing Yuan Cao

Elpiniki I Papageorgiou
Elpiniki I Papageorgiou

Fausto Cavallaro
Fausto Cavallaro

Cengiz Kahraman
Cengiz Kahraman

Jun Ye
Jun Ye

بهرام فرهادی نیا
بهرام فرهادی نیا

José M Merigó Lindahl
José M Merigó Lindahl

Balas Valentina E
Balas Valentina E

George Georgescu
George Georgescu

Peide Liu
Peide Liu

دکتر علی ابراهیم نژاد
دانشیار واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Ali Ebrahim Nejad
Associate Professor Qaemshahr Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
Luis Martínez
Luis Martínez

Muhammad Akram

Stefania Tomasiello
Stefania Tomasiello

Selçuk Çebi
Selçuk Çebi

Benjamin Bedregal
Benjamin Bedregal

Chinnadurai Veeramani
Chinnadurai Veeramani

دکتر بهروز علیزاده
دانشیار
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: بهینه سازی، تحقیق در عملیات و بهینه سازی
Behrooz Alizadeh
Associate Professor
Sahand University of Technology
Specialist: Optimization, Operations Research and Optimization
Autilia Vitiello
Autilia Vitiello

Gia Sirbiladze
Gia Sirbiladze

Jindong Qin
Jindong Qin

Dragisa Stanujkic
Dragisa Stanujkic

Diptiranjan Behera
Diptiranjan Behera

Darjan Karabasevic
Darjan Karabasevic

Francisco J. S. Arteaga
Francisco J. S. Arteaga

Dragan Pamucar
Dragan Pamucar

Dmitry Mikhailovich
Dmitry Mikhailovich

ویراستار انگلیسی
دکتر بیژن حکمت شعار

Bizhan Hekmatshoar
Ayandegan Institute of Higher Education
مدیر اجرایی
دکتر جواد پورقاسم

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۷