درباره نشریه
ISSN:
1132-2717
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر بهنام اسدی
مدیر مسئول:
دکتر بهنام اسدی
سردبیر:
دکتر بهنام اسدی
مدیر اجرایی:
دکتر شهلا رضایی
مدیرداخلی:
دکتر علی ابراهیمی
ویراستار فارسی:
حمزه ملکی
نشانی:
تهران، میدان انقلاب.خیابان اردیبهشت، پلاک 29، طبقه سوم
تلفن:
021-66979519
021-66979526
سایت اختصاصی:
journallaw.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/19
صاحب امتیاز
دکتر بهنام اسدی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Behnam Asadi
Professor, law
Science And Research Branch, Islamic Azad University
مدیر مسئول
دکتر بهنام اسدی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Behnam Asadi
Professor, law
Science And Research Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر بهنام اسدی
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Behnam Asadi
Professor, law
Science And Research Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر سعید خردمندی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Saeed Kheradmandi

Specialist: Private law
دکتر علی عباس حیاتی
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: حقوق
Ali Abbas Hayati
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Low
دکتر شهلا رضایی

Shahla Rezaee

دکتر بابک وثوقی فرد

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Babak Vosoughifard

Central Office, Islamic Azad University
دکتر میرحیدر میرنقی زاده
دکتر میرحیدر میرنقی زاده

Mir Heydar Mirnaghizadeh

دکتر عباس ایوانی
دکتر عباس ایوانی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Abbas Eyvani

Central Office, Islamic Azad University
دکتر حفیظ الله مبلغ
دکتر حفیظ الله مبلغ

دکتر محمد اسحق رحیمی
دکتر محمد اسحق رحیمی

دکتر امان الله شفایی
دکتر امان الله شفایی

دکتر ذاکر حسین رضایی
دکتر ذاکر حسین رضایی

صالحه شریفی

رشته تخصصی: تفسیر تطبیقی
دکتر عباس گلدوزیان
دکتر عباس گلدوزیان

ویراستار فارسی
حمزه ملکی
حمزه ملکی

Hamzeh Maleki

مدیر اجرایی
دکتر شهلا رضایی

Shahla Rezaee

مدیرداخلی
دکتر علی ابراهیمی
دکتر علی ابراهیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳