درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سعید ملکی
مدیر مسئول:
دکتر کریم حسین زاده دلیر
سردبیر:
دکتر سعید ملکی
مدیر اجرایی:
دکتر پاکزاد آزادخانی
مدیرداخلی:
مهناز حسینی سیاه گلی
ویراستار فارسی:
دکتر مختار ابراهیمی
ویراستار انگلیسی:
مریم ابراهیمی
ویراستار انگلیسی:
سجاد ملایی قلعه محمد
سایت اختصاصی:
www.srds.ir
نشانی:
ایلام، خیابان پاسداران، خیابان شهید چمران، بن بست شهید چمران ، کدپستی: 6931648484
تلفن:
084-33350924
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/12
صاحب امتیاز
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
مدیر مسئول
دکتر کریم حسین زاده دلیر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری
Karim Hoseinzadeh Dalir
Professor
University of Tabriz
Specialist: Urban Geography, Urban planning
سردبیر
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
اعضای تحریریه
محمدعلی فیروزی
مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سهید چمران اهواز
Mohammad Ali Firoozi

دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش سرزمین، برنامه ریزی توریسیم
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning, Territorial Planning, Tourism Planning
دکتر مسعود صفایی پور
استاد تمام
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Massoud Safaeepour

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Geography and Urban Planning
رسول قربانی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: شهرسازی ، برنامه ریزی شهری
Rasoul Ghorbani
Full Professor, geography and urban planning- faculty of planning and environmental science
University of Tabriz
Specialist: Urban Planning
دکتر یارمحمد قاسمی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: جامعه شناسی فرهنگی
Ghasemi
professor Department of Social Sciences,Faculty of Letters and Humanities
University of Ilam
Specialist: Social Sciences
دکتر حمیدرضا وارثی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hamidraze Varesi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر صدیقه لطفی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Sedigheh Lotfi
Professor, Geography and Urban Planning
University of Mazandaran
Specialist: Urban Plannig
دکتر ناهید سجادیان
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Nahid Sajadian
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حسین نظم فر
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Hossein Nazmfar
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Urban geography
دکتر محمدحسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر سعید پیراسته
دانشیار دانشگاه واترلو کانادا
رشته تخصصی: ژئولوژی با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
Saied Pirasteh
Associate Professor University of Waterloo, Canada
Specialist: Geography and Environmental Management
Soheil Sabri

ویراستار فارسی
دکتر مختار ابراهیمی
استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mokhtar Ebrahimi
Assistant Professor, shahid chamran university of Ahvaz
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
مریم ابراهیمی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Maryam Ebrahimi

Specialist: language & English literature
سجاد ملایی قلعه محمد

مدیر اجرایی
دکتر پاکزاد آزادخانی
استادیار
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Pak Zad Azad Khani
Assistant Professor
Specialist: Urban planning
مدیرداخلی
مهناز حسینی سیاه گلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۴