درباره نشریه
ISSN:
2476-745x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
مدیر مسئول:
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
سردبیر:
دکتر احمدحسین شریفی
مدیر اجرایی:
حسین خزائی
مدیرداخلی:
جواد عابدینی
ویراستار فارسی:
فاطمه گلچین
سایت اختصاصی:
frh.sccsr.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان کشور دوست، کوچه نوشیروان، پلاک 26 ، طبقه چهارم ، کدپستی: 1316734458
قم، خیابان جمهوری اسلامی، کوچه 24 ، فرعی دوم سمت چپ، پلاک 22 ،طبقه منفی یک ، کدپستی: 3716694196
تلفن:
025-32938562
دورنگار:
025-32938562
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/13
صاحب امتیاز
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

Ataollah Rafie Atani

مدیر مسئول
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

Ataollah Rafie Atani

سردبیر
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر حسین بستان نجفی
دانشیار پژوهشکده علوم اجتماعی - گروه جامعه شناسی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فقه و اصول - جامعه شناسی
Hossein Bostan Najafi
Associate Professor, sociology department
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Jurisprudence and Principles - Sociology
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
دکتر سید محمدرضا تقوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی
Seyyed Mohammmad Reza Taghavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Advice, Psychology
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

Ataollah Rafie Atani

دکتر محمد کاویانی آرانی
دانشیار گروه روانشناسی - پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Kaviani Arani
Associate Professor, psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
حجت الاسلام سید حسین میرمعزی
دانشیار اقتصاد اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اقتصاد اسلامی، - نظام اقتصادی اسلام، مذهب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی، فقه اقتصادی
Sayyed Hosain Mirmoezi
Associate Professor, islamic economy
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Philosophy of Islamic Economics , Islamic Economic System, Islamic Economic Religion, Islamic Economics, economy jurisprudence
دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
سید احسان رفیعی علوی
استادیار گروه فلسفه حقوق
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: مطالعات قانونگذاری، فقه حقوق عمومی ، حقوق عمومی اقتصادی، فلسفه حقوق
Sayed Ehsan Rafie Alavy
Assistant Professor, The founding board of the Scientific Association of Philosophy of Law of Iran
Baqir al-Olum University
Specialist: Fiqh Public law Economic Law Legislative studies, Philosophy of Law
جاوید اقبال
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
Javid Eghbal
Assistant professor Department of Pathobiology
Urmia Branch, Islamic Azad University
دکتر طلال عتریسی
استاد دانشگاه لبنان
Talal Atrissi
Professor University of Lebanon
Specialist: Educational Sociology and Social Psychology
ویراستار فارسی
فاطمه گلچین
فاطمه گلچین

مدیر اجرایی
حسین خزائی
حسین خزائی

مدیرداخلی
جواد عابدینی
جواد عابدینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۶