درباره نشریه
ISSN:
2783-0527
eISSN:
2783-0520
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر حسن دولتی
سردبیر:
دکتر سید حسین ابطحی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی دیهیم پور
مدیرداخلی:
دکتر حسن دولتی
سایت اختصاصی:
www.mmr-uek.ir
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دفتر نشریات ، کدپستی: 465178331
تلفن:
011-52353057
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/02
مدیر مسئول
دکتر حسن دولتی
استادیار مدیریت
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
Hasan Dolati
Assistant Professor, management
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
سردبیر
دکتر سید حسین ابطحی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
اعضای تحریریه
دکتر سید حسین ابطحی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
فریبرز جولای
استاد تمام دانشکدگان فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Fariborz Jolai
Full Professor, Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر محمد باشکوه
دانشیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammad Bashokouh
Associate Professor, university of Mohegan Ardabil, business management
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: management
دکتر میرعلی سیدنقوی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Mir Ali Seyyednaghavi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
دانشیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Aboutaleb Motalebi Varkani
Assistant Professor
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Education Management
دکتر قاسم زارعی
دکتر قاسم زارعی

دکتر رضا درخشنده حقیقی
دکتر رضا درخشنده حقیقی

مدیر اجرایی
دکتر مهدی دیهیم پور
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Mehdi Deyhimpour

مدیرداخلی
دکتر حسن دولتی
استادیار مدیریت
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
Hasan Dolati
Assistant Professor, management
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴