درباره نشریه
eISSN:
2717-3992
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
مدیر مسئول:
دکتر سیروس فارسی
سردبیر:
دکتر سید علی حسینی
کارشناس:
دکتر حسین همایون فرد
سایت اختصاصی:
varzesh.larestan.iau.ir
تلفن همراه:
09173027100
نشانی:
شیراز، لارستان، کیلومتر اول بزرگراه دکتر دادمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/30
مدیر مسئول
دکتر سیروس فارسی
دکتر سیروس فارسی

سردبیر
دکتر سید علی حسینی
دکتر سید علی حسینی

اعضای تحریریه
دکتر مقصود پیری
دکتر مقصود پیری

دکتر محمدعلی آذربایجانی
گروه فیزیولوژی ورزش واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Ali Azarbayjani
Professor Department of Exercise Physiology, Tehran Center Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مریم کوشکی جهرمی
استاد بخش علوم ورزشی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Maryam Koushkie Jahromi
Professor, sport sciences
University of Shirazu
Specialist: exercise physiology
علیرضا فارسی
استاد علوم رفتاری و شناختی ورزش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Professor, Behavioral and cognitive sciences in sport
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport scinces and Health
دکتر یونس قاسمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Younes Ghasemi
Professor School of Pharmacy,
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر رضا حاجی آقایی
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی
Reza Hajiaghaee
Pharmacognosy & Pharmaceutics Department of Medicinal Plants Research Center, Institute of Medicinal Plants, ACECR
دکتر محسن ثالثی

دکتر فرهاد دریانوش

Farhad Daryanoosh

دکتر پروین فرزانگی
دکتر پروین فرزانگی

دکتر کریم آزالی علمداری
دانشیار رشته علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Karim Azali Alamdari
Associate Professor, Department of sport Sciences, Faculty of Education&Psychology
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر عبدالصالح زر

Abdolsaleh Zar

دکتر سیروس فارسی
دکتر سیروس فارسی

دکتر سید علی حسینی
دکتر سید علی حسینی

کارشناس
دکتر حسین همایون فرد
دکتر حسین همایون فرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶