درباره نشریه
ISSN:
2783-3380
eISSN:
2783-3372
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا (تحقیقات کاربردی همدان)
مدیر مسئول:
دکتر سلمان امیری لرگانی
سردبیر:
دکتر محمدرضا یوسف زاده
دبیراجرایی:
امین هجرانی
مدیر اجرایی:
سعید حاجی زاده اصل
ویراستار فارسی:
دکتر یوسف آرام
سایت اختصاصی:
hamedan.jrl.police.ir
نشانی:
همدان، میدان باباطاهر، بلوار شهدای نیروی انتظامی، دفتر تحقیقات کاربردی ، کدپستی: 6513645696
تلفن:
021-21822008
دورنگار:
021-21822152
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/11
مدیر مسئول
دکتر سلمان امیری لرگانی
دکتر سلمان امیری لرگانی

سردبیر
دکتر محمدرضا یوسف زاده
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مطالعات برنامه ریزی درسی
Mohammad Reza Yousefzadeh
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: curriculum Studies
اعضای تحریریه
دکتر محمد احمدپناه
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Ahmadpanah
Research Center for Behavioral Disorders and Substance Abuse
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علی قلعه ایها
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Psychiatry
Ali Ghaleiha
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر بابک معینی
استاد آموزش بهداشت ، دپارتمان آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت ،
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Babak Moeini
Professor, Health education and promotion Department School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر سید علی سیادت
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی
Seyed Ali Syadat
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Education, Education Management
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
دکتر شهرام واحدی
استاد روانشناسی تربیتی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Shahram Vahedi
Professor, education
University of Tabriz
Specialist: Educational Psychology
دکتر سیامک شهیدی
مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Siamak Shahidi
Neurophysiology Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر علی یلفانی
استاد دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: توانبخشی ورزشی
Ali Yalfani
Professor, Faculty of Sport sciences
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Rehabilitation
دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College
Specialist: Management
دکتر نصرالله عرفانی
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Nasrolah Erfani
Associate Professor, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology
Payame Noor University
Specialist: Educational Psychology
دکتر یحیی معروفی مائین بلاغ
دکتر یحیی معروفی مائین بلاغ

دکتر اسماعیل بلالی
دانشیار گروه علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Esmaeel Balali
Associate Professor Social Sciences Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology
داریوش رحمتی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: استراتژی - مدیریت - رفتار - ارتباطات
Dariush Rahmati
Associate Professor, Military science university
Amin Police University
Specialist: Strategy - Management - Behavior - Communication
دکتر علی اکبر ملکی راد

Ali Akbar Malekirad

ویراستار فارسی
دکتر یوسف آرام
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Yousef Aram
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Universal linguistics
دبیراجرایی
امین هجرانی
امین هجرانی

مدیر اجرایی
سعید حاجی زاده اصل
سعید حاجی زاده اصل

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲