درباره نشریه
eISSN:
2717-4255
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر امیرنظام براتی
سردبیر:
دکتر فرهاد طلایی
دبیر تحریریه:
دکتر محمدحسین زارعی
مدیر اجرایی:
دکتر امیرنظام براتی
سایت اختصاصی:
www.irlsmp.org
تلفن:
011-52556108
تلفن همراه:
09128639386
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی، دفتر مجله ، کدپستی: 4651763836
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/27
مدیر مسئول
دکتر امیرنظام براتی
استادیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
سردبیر
دکتر فرهاد طلایی
دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Farhad Talaie
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: International Law
دبیر تحریریه
دکتر محمدحسین زارعی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hossein Zarei
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر حسین خانزادی
دکتر حسین خانزادی

دکتر فرهاد طلایی
دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Farhad Talaie
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: International Law
دکتر محمدحسین زارعی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Hossein Zarei
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمد ابوعطا
دانشیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Abouata
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Private law
Andrea Caligiuri
Andrea Caligiuri

دکتر مهراب داراب پور
استاد تمام حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خصوصی،
Mehrab Darabpour
Full Professor, Faculty of law
Shahid Beheshti University
دکتر شهرام ابراهیمی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Shahram Ebarahimi
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر نادر مردانی

دکتر سید باقر میرعباسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sayed Bagher Mirabbasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Law
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
دانشیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Aboutaleb Motalebi Varkani
Assistant Professor
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Education Management
دکتر رضا موسی زاده
استاد وزارت امور خارجه دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل، حقوق بین الملل
Reza Mousazadeh
Professor of Foreign Affairs دانشکده روابط بين الملل
Specialist: International Relations, International rights
دکتر خیرالله پروین
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
Kheirollah Parvin
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
دکتر امیر صادقی نشاط
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
دکتر جواد صالحی
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل دریاها
Javad Salehi
Associate Professor, Faculty of Law
Payame Noor University
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
استاد تمام حقوق بین الملل، حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hosein Sharifi Tarazkouhi
Full Professor, international law, international law, faculty of human science
Imam Hossein University
Specialist: International rights
مدیر اجرایی
دکتر امیرنظام براتی
استادیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱