درباره نشریه
ISSN:
2588-5758
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا پیروز
سردبیر:
دکتر مسعود روحانی
مدیرداخلی:
فرشید نوروزی روشناوند
صفحه آرا:
حمید اکبری
سایت اختصاصی:
rjls.journals.umz.ac.ir
تلفن:
011-35303141
نشانی:
بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دفتر مجله پژوهش نامه مکتب های ادبی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا پیروز
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholamreza Pirouz
Full Professor, Persian literature
University of Mazandaran
Specialist: Farsi Litrature
سردبیر
دکتر مسعود روحانی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Masoud Rouhani
Professor, ،
University of Mazandaran
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر باقری خلیلی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
ALI AKBAR BAGHERIKHALILI

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد اشتیاق
استاد
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر غلامرضا پیروز
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholamreza Pirouz
Full Professor, Persian literature
University of Mazandaran
Specialist: Farsi Litrature
دکتر علی تسلیمی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Ali Taslimi
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مسعود روحانی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Masoud Rouhani
Professor, ،
University of Mazandaran
سید عین الحسن عابدی
استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyed Eyn-al-hasan Abedi
Professor javaher laal nehro - India
Specialist: Persian Literature and language
دکتر احمد غنی پور ملکشاه
استاد
دانشگاه مازندران
دکتر حسینعلی قبادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جان الله کریمی مطهر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات روسی
Janollah Karimi Motahar
Professor
University of Tehran
Specialist: Russian language and language
دکتر مصطفی گرجی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Professor, Persian literature
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مرتضی محسنی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Morteza Mohseni
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصباح الدین نرزیقول محمودزاده
استاد
دکتر محمد ناصر

دکتر علیرضا نیکویی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Alireza Nikouei
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
فرشید نوروزی روشناوند
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه مازندران
Farshid Nowrouzi Roshnavand
Assistant Professor, Department of English Language and Literature
University of Mazandaran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸