درباره نشریه
ISSN:
2717-4247
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر طاهر امینی گلستانی
مدیر مسئول:
دکتر طاهر امینی گلستانی
سردبیر:
دکتر محمد فیاض
مدیر اجرایی:
دکتر خدیجه برزگر
سایت اختصاصی:
www.iipr.ir
تلفن:
025-32403084
دورنگار:
025-37172879
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، سه راه سالاریه
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/10
صاحب امتیاز
دکتر طاهر امینی گلستانی
دکتر طاهر امینی گلستانی

مدیر مسئول
دکتر طاهر امینی گلستانی
دکتر طاهر امینی گلستانی

سردبیر
دکتر محمد فیاض
دکتر محمد فیاض

اعضای تحریریه
دکتر طاهر امینی گلستانی
دکتر طاهر امینی گلستانی

Bernhard Uhde
Bernhard Uhde

دکتر سید محمدحسین هاشمیان
دانشیار
رشته تخصصی: سیاستگذاری فرهنگی
Seyyed Mohammad Hosein Hashemian
Associate Professor
Specialist: Cultural policy making
دکتر فرزانه اعظم لطفی

Armin Wildfeuer
Armin Wildfeuer

Aleksander Kobylarek
Aleksander Kobylarek

Eduardo Lopez Garcia
Eduardo Lopez Garcia

Christian Rembertro Macheck
Christian Rembertro Macheck

مدیر اجرایی
دکتر خدیجه برزگر
دکتر خدیجه برزگر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲