درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جمعیت ندای صلح
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد ساداتی نژاد
سردبیر:
دکتر سید محمد ساداتی نژاد
دستیار سردبیر:
وحید مصاحبی محمدی
مدیر اجرایی:
سید علی ساداتی نژاد
نشانی:
کاشان، میدان معلم، بلوار باهنر، کوچه شهید متقی، پلاک 54، مجتمع راه روشن، جمعیت ندای صلح ، کدپستی: 8714914713
کانال تلگرام:
Nedaye_solh
اینستاگرام:
cfpp.ir
سایت اختصاصی:
iprjournal.ir
تلفن:
031-55548843
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/20
مدیر مسئول
دکتر سید محمد ساداتی نژاد
پژوهشگر روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
Seyed Mohammad Sadati Nejad
Researcher, International Relations
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر سید محمد ساداتی نژاد
پژوهشگر روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
Seyed Mohammad Sadati Nejad
Researcher, International Relations
Allameh Tabataba'i University
دستیار سردبیر
وحید مصاحبی محمدی
وحید مصاحبی محمدی

اعضای تحریریه
دکتر علی باقی نصرآبادی
دکتر علی باقی نصرآبادی

دکتر علی بغیری
دکتر علی بغیری

هادی تاجیک

رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hadi Tajik

دکتر یحیی جهانگیری
مدیرکل ارتباطات، روابط عمومی و امور بین الملل
رشته تخصصی: فقه و اصول، کلام اسلامی، مطالعات اسلامی، شیعه شناسی
Yahya Jahangiri

Specialist: shiite studies, islamic studies, theology, fiqh, jurisprudence
احسان جعفری فر
مدیر مسئول
رشته تخصصی: علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل
Ehsan Jafari Far

Specialist: political
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
سید مهدی ساداتی نژاد
استادیار علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyedmahdi Sadatinejad
Assistant Professor, political seiencese
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سید محمد ساداتی نژاد
پژوهشگر روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
Seyed Mohammad Sadati Nejad
Researcher, International Relations
Allameh Tabataba'i University
سید حسین ساداتی نژاد
سید حسین ساداتی نژاد

سید علی ساداتی نژاد

Seyed Ali Sadati Nejad

دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی
دانشیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل، روابط خارجی
Mohammad Hasan Sheykholeslami

Specialist: Relations of Foreign
دکتر عباس کتابی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Abbas Ketabi
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: electrical engineering
دکتر محمدرضا مجیدی
استاد گروه مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه مطالعات منطقه ای
Mohamad Reza Majidi
Professor Department of Regional Studies
University of Tehran
Specialist: Department of Regional Studies
وحید مصاحبی محمدی
وحید مصاحبی محمدی

دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
مدیر اجرایی
سید علی ساداتی نژاد

Seyed Ali Sadati Nejad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴