درباره نشریه
eISSN:
2717-4069
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول:
دکتر اکبر جابری
سردبیر:
دکتر محمود گودرزی
سایت اختصاصی:
jnssm.uk.ac.ir
تلفن:
034-31323083
دورنگار:
034-33257623
نشانی:
کرمان، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مدیریت ورزشی ، کدپستی: 7616913439
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/30
مدیر مسئول
دکتر اکبر جابری
دکتر اکبر جابری

سردبیر
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
اعضای تحریریه
دکتر سید نصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
دکتر غلامرضا شعبانی بهار
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Gholamreza Shabani Bahar
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport Managment
دکتر سعید صادقی بروجردی
استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
Sanandaj, IRAN.
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Saeed Sadeghi Boroujerdi
Professor, Department of Physical Education , Faculty of Humanities and Social Science, University of Kurdistan
Sanandaj, IRAN.
Specialist: Management and planning in physical education
دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد تمام مدیریت ورزش،دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
Full Professor, Sport Management ,Faculty of Sport Sciences,
University of Guilan
دکتر بهرام یوسفی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Bahram Yousefi
Associate Professor
Razi University
Specialist: Sport Managment
دکتر حمید قاسمی
دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، ارتباطات ورزشی، رسانه های ورزشی
Hamid Ghasemi
Associate Professor, Sport Management
Payame Noor University
Specialist: Sport management
دکتر فرزاد غفوری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Farzad Ghafouri
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning in Physical Education
دکتر کوروش قهرمان تبریزی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Kourosh Ghahraman Tabrizi
Associate Professor, physical education and sports science Department
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: sport management
دکتر اسماعیل شریفیان
دانشیار رشته مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Esmaeil Sharifian
Associate Professor, Physical Education
Shahid Bahonar University of Kerman
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۳