درباره نشریه
ISSN:
2717-2414
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر جمال محمدی
سردبیر:
دکتر حلیمه عنایت
جانشین سردبیر:
دکتر حسین دانش مهر
دبیر تحریریه:
دکتر کمال خالق پناه
مدیرداخلی:
دکتر انور محمدی
سایت اختصاصی:
scart.uok.ac.ir
تلفن همراه:
09126903174
نشانی:
سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دفتر مجله جامعه شناسی فرهنگ و هنر
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/12
مدیر مسئول
دکتر جمال محمدی
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Jamal Mohammadi
Associate Professor, Department of sociology, Faculty of humanities and social sciences
University of Kurdistan
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر حلیمه عنایت

دانشگاه شیراز
Halimeh Enayati
Associate Professor
University of Shirazu
جانشین سردبیر
دکتر حسین دانش مهر
دکتر حسین دانش مهر

دبیر تحریریه
دکتر کمال خالق پناه

دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ
اعضای تحریریه
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
ناصر فکوهی
استاد انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Nasser Fakouhi
Professor, Department of Anthropology Faculty of Social Sciences University of Tehran
University of Tehran
دکتر حلیمه عنایت

دانشگاه شیراز
Halimeh Enayati
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر وحید قاسمی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
vahid ghasemi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sociology, social Sciences
پارسا یعقوبی جنبه سرایی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Parsa Yaghobi Janbehsoraei
Associate Professor
University of Kurdistan
دکتر جمال محمدی
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Jamal Mohammadi
Associate Professor, Department of sociology, Faculty of humanities and social sciences
University of Kurdistan
Specialist: Sociology
دکتر امید قادرزاده
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Omid Ghaderzadeh
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Sociology
مدیرداخلی
دکتر انور محمدی
دکتر انور محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۵