درباره نشریه
ISSN:
2820-9958
eISSN:
2783-5049
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر محسن پیشوایی علوی
سردبیر:
دکتر مرتضی قائمی
جانشین سردبیر:
هادی رضوان
مدیر اجرایی:
دکتر جمیل جعفری
ویراستار فارسی:
دکتر شرافت کریمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر جمیل جعفری
کارشناس:
بهمن بادینی
سایت اختصاصی:
jilr.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبان، طبقه دوم، فصلنامه پژوهش ادب اسلامی ، کدپستی: 6617715175
تلفن:
087-33660048 ، داخلی: 2213 و 2403
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/04
مدیر مسئول
دکتر محسن پیشوایی علوی
دکتر محسن پیشوایی علوی

سردبیر
دکتر مرتضی قائمی
استاد زبان و ادبیات عربی. دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Ghaemi
Professor, arabic litrature
Bu-Ali Sina University
جانشین سردبیر
هادی رضوان
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hadi Rezwan
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر سید مهدی مسبوق
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Seyyed Mehdi Masboogh
Professor, Arabic language and literature
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
عبدالله رسول نژاد

دکتر صلاح الدین عبدی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Salaheddin Abdi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر وحید سبزیان پور
دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Associate Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
محمدهادی مرادی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mohammadhadi Moradi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر مرتضی قائمی
استاد زبان و ادبیات عربی. دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Ghaemi
Professor, arabic litrature
Bu-Ali Sina University
ویراستار فارسی
دکتر شرافت کریمی
دکتر شرافت کریمی

ویراستار انگلیسی
دکتر جمیل جعفری

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Jamil Jafari

Specialist: Arabic Language and Literature
مدیر اجرایی
دکتر جمیل جعفری

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Jamil Jafari

Specialist: Arabic Language and Literature
کارشناس
بهمن بادینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰