درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کردستان
مدیر مسئول:
دکتر سردار محمدی
سردبیر:
دکتر سردار محمدی
سایت اختصاصی:
gsmsmr.uok.ac.ir
نشانی:
سنندج، یابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، کتابخانه ماموستا هه ژار، طبقه اول، دفتر نشریه پژوهش های حامی گری، مدیریت و بازاریابی ورزشی ، کدپستی: 1517566177
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/20
مدیر مسئول
دکتر سردار محمدی
دکتر سردار محمدی
دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
Sardar Mohammadi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: sport management
سردبیر
دکتر سردار محمدی
دکتر سردار محمدی
دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
Sardar Mohammadi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: sport management
اعضای تحریریه
دکتر هاشم کوزه چیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، تربیت بدنی
Hashem Koozehchiyan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sport Managment, Physical Education
دکتر مهوش نوربخش
استاد تمام گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، روانشناسی ورزشی
Mahvash Noorbakhsh
Full Professor, Professor of sport management, College of Physical Education and Sport Sciences
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sport Management, Sport Psychology
دکتر سید محمد کاشف
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Seyed Mohammad Kashef
Professor
University of Urmia
Specialist: Sport Managment
دکتر علی صنایعی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor
University of Isfahan
Specialist: Business Management
دکتر علیرضا الهی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Alireza Elahi
Associate Professor, Sport Management
Kharazmi University
Specialist: Sport Managment
دکتر رضا شافعی
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه کردستان
Reza Shafei
Associate Professor
University of Kurdistan
دکتر جرونیمو گراسیا فرناندز

رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
Jeronimo Garcia Fernandez
Universidad de Sevilla
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵