درباره نشریه
eISSN:
2783-3356
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (واحد اصفهان (دولت آباد))
مدیر مسئول:
دکتر سید احمد سجادی جزی
سردبیر:
دکتر محمدعلی چلونگر
مدیرداخلی:
دکتر مهدی اثنی عشران
ویراستار فارسی:
دکتر روح الله ناظمی
ویراستار فارسی:
دکتر کبری راستگو
ویراستار انگلیسی:
مهدی حبیب اللهی
صفحه آرا:
نجمه عکاف زاده
کارشناس:
لیلا قصابی
سایت اختصاصی:
qcc.quran.ac.ir
نشانی:
گزبرخوار، دولت آباد، خیابان طالقانی، خیابان حسام الدین دانشکده علوم قرآنی اصفهان ، کدپستی: 8341913485
تلفن:
031-45850771 ، داخلی: 109
دورنگار:
031-45850774
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر سید احمد سجادی جزی

کارشناس
لیلا قصابی

سردبیر
دکتر محمدعلی چلونگر
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
Mohammad Ali Chaloon Gar
Professor History Group
University of Isfahan
اعضای تحریریه
دکتر نصرالله شاملی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Nasorollah Shameli
Professor
University of Isfahan
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر سید محمد نقیب
دانشیار علوم قرآنی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Seyyed Mohammad Naghib
Associate Professor, quran
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
دکتر رحمان عشریه
استادیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Rahman Asharieh
Assistant professor
دکتر عمار عبودی محمدحسین نصار

دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدحسین رجبی دوانی

دکتر محسن دیمه کار گراب

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
ویراستار فارسی
دکتر روح الله ناظمی

دکتر کبری راستگو
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Kobra Rastgoo
Associate Professor, Arabic Language & Literature
ویراستار انگلیسی
مهدی حبیب اللهی
استادیار رشته قرآن و حدیث، گروه زبان های خارجی، دانشگاه باقرالعلوم
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: قرآن ، حدیث، استشراق ، ترجمه انگلیسی، رجال الحدیث
Mahdi Habibolahi
Assistant Professor, Foreign Languages, Baqir al-Ulum University
Baqir al-Olum University
مدیرداخلی
دکتر مهدی اثنی عشران

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۳