درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر علی جباری ظهیرآبادی
مدیر مسئول:
اکبر جدیدی محمدآبادی
سردبیر:
فرهاد شفیع پور مطلق
مدیرداخلی:
دکتر علی جباری ظهیرآبادی
سایت اختصاصی:
naiem.ir
تلفن همراه:
09362931945
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/01
صاحب امتیاز
دکتر علی جباری ظهیرآبادی
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Ali Jabbari Zahirabadi
.Ph.D, Educational Management
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Administration
مدیر مسئول
اکبر جدیدی محمدآبادی
استادیار و رئیس دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان و واحد راور
Akbar Jadidi Mohammadabadi

سردبیر
فرهاد شفیع پور مطلق
دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی،محلات، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Farhad Shafiepour Motlagh
Associate Professor, Associate Professor of Educational Management, Mahlat Branch, Islamic Azad University, Mahlat, Iran
Mahallat Branch, Islamic Azad University
Specialist: educational administration
اعضای تحریریه
دکتر پروین سالاری
دکتر پروین سالاری

دکتر بدرالسادات دانشمند
دکتر بدرالسادات دانشمند

اکبر جدیدی محمدآبادی
استادیار و رئیس دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان و واحد راور
Akbar Jadidi Mohammadabadi

دکتر حمیدرضا دعاگویی
دکتر حمیدرضا دعاگویی

دکتر مهرانگیز علی نژاد
استادیار علوم تربیتی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mehrangiz Alinejad
Assistant Professor, education
Shahid Bahonar University of Kerman
زهرا زین الدینی
زهرا زین الدینی

دکتر محمدرضا بهرنگی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش و پرورش
Mohammadreza Behrangi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, Education
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر محمدعلی نادی

Mohamadali Nadi

دکتر سید علی سیادت
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی
Seyed Ali Syadat
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Education, Education Management
دکتر بهمن سعیدی پور
استاد تمام گروه علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه پیام نور
Bahman Saeidipour
Full Professor, Educational and physiological sciences
Payame Noor University
دکتر فرهاد سراجی
استاد تمام دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: برنامه تحصیلی
Farhad Seraji
Full Professor, education
Bu-Ali Sina University
Specialist: Curriculum
دکتر رضا هویدا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Reza Hoveida
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Education Management
پریوش جعفری

Parivash Jafari

دکتر هادی پورشافعی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Hadi Pourshafei
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Educational Science
علی یزدخواستی

دکتر افسانه زمانی مقدم
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت
Afsaneh Zamanimoghadam
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management
دکتر حمیده رشادت جو
دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد ععلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: دکتری مدیریت آموزش عالی، آموزش پزشکی
Hamideh Reshadatjoo
Associate Professor, Higher education management,managment faculty,research and science branch,IslamicAad University
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Higher education management , Medical education
دکتر حسین مطهری نژاد

Hossein Motahrinejad

مدیرداخلی
دکتر علی جباری ظهیرآبادی
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Ali Jabbari Zahirabadi
.Ph.D, Educational Management
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Educational Administration
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۳