درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
علی جباری ظهیرآبادی
مدیر مسئول:
اکبر جدیدی محمدآبادی
سردبیر:
رضا صابری
سایت اختصاصی:
www.edu-j.ir
نشانی:
کرمان، میدان خواجو ابتدای خیابان سرباز، نبش سلمان فارسی، پردیس دانشگاه فرهنگیان، انجمن علمی مطالعات برنامه درسی استان ، کدپستی: 7616613783
سامانه پیام کوتاه:
10004965727599
تلفن همراه:
09362931945
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/28
صاحب امتیاز
علی جباری ظهیرآبادی

Ali Jabbari Zahirabadi

مدیر مسئول
اکبر جدیدی محمدآبادی
استادیار و رئیس دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان و واحد راور
Akbar Jadidi Mohammadabadi

سردبیر
رضا صابری
استادیار علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
Reza Saberi
Assistant Professor, Department of education
Farhangian University
اعضای تحریریه
رضا صابری
استادیار علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
Reza Saberi
Assistant Professor, Department of education
Farhangian University
دکتر پروین سالاری
دکتر پروین سالاری

دکتر بدرالسادات دانشمند
دکتر بدرالسادات دانشمند

اکبر جدیدی محمدآبادی
استادیار و رئیس دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان و واحد راور
Akbar Jadidi Mohammadabadi

دکتر حمیدرضا دعاگویی
دکتر حمیدرضا دعاگویی

دکتر مهرانگیز علی نژاد
استادیار علوم تربیتی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mehrangiz Alinejad
Assistant Professor, education
Shahid Bahonar University of Kerman
زهرا زین الدینی
زهرا زین الدینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۱