درباره نشریه
eISSN:
2676-3494
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر عبدالمجید لیاقت
سردبیر:
دکتر فرامرز خداییان
مدیرداخلی:
دکتر سید سعید حسینی
سایت اختصاصی:
jfabe.ut.ac.ir
تلفن:
026-32822642
تاریخ به‌روزآوری: 1400/04/21
مدیر مسئول
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
سردبیر
دکتر فرامرز خداییان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Faramarz Khodaiyan
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Food Science and Technology
اعضای تحریریه
دکتر هادی الماسی
دانشیار علوم و صنایع غذایی
دانشگاه ارومیه
Hadi Almasi
Associate Professor, Department of science and technology
University of Urmia
دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
مجید جوانمرد

Majid Javanmard

دکتر محمدرضا نقوی
استاد دانشکده علوم زراعی و دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی
Mohammad Reza Naghavi
Professor Faculty of Agronomy and Animal Sciences
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding - Biotechnology
دکتر سیدهادی رضوی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی غذا
Seyed Hadi Razavi
Professor College of Agriculture & Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Food Engineering
دکتر کرامت الله رضایی

رشته تخصصی: علوم صنایع غذایی
Kerama Allsh Rezayi

Antoni Jacek Szumny

دکتر ایوانوا ویکتوریا

Ivanova Viktoriia

Ángel A. Carbonell Barrachina
Professor
Specialist: Chemistry, Biochemistry and Nutrition Sciences
دکتر سید محمد موسوی
استاد
دانشگاه تهران
Seyed Mohammad Mousavi
professor
University of Tehran
دکتر محمدامین محمدی فر
دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی
Mohammadamin Mohammadifar
Associate Professor Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food Engineering
Dušan Mišić
professor
دکتر مهرداد نیاکوثری

دانشگاه شیراز
Mehrdad Niakosari
Department of Food Science and Technology, School of Agriculture
University of Shirazu
مدیرداخلی
دکتر سید سعید حسینی
دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی صنایع غذایی-بیوتکنولوژی مواد غذایی
Seyed Saeid Hosseini
.Ph.D, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Science and Technology-Food Biotechology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱