درباره نشریه
eISSN:
2783-1108
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر علی بهادری جهرمی
مدیر مسئول:
دکتر علی بهادری جهرمی
سردبیر:
حسین میرمحمد صادقی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا پنداشته پور
مدیرداخلی:
علی اکبری
سایت اختصاصی:
www.lthjournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان آفریقای شمالی، کوچه گلفام، پلاک 54
صندوق پستی:
15875-7888
تلفن:
021-23055000
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/25
صاحب امتیاز
دکتر علی بهادری جهرمی
دکتر علی بهادری جهرمی

مدیر مسئول
دکتر علی بهادری جهرمی
دکتر علی بهادری جهرمی

سردبیر
حسین میرمحمد صادقی
حسین میرمحمد صادقی

اعضای تحریریه
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
دکتر سعید حبیبا
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Saeed Habiba
Professor, Private and Islamic Law Department
University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
دکتر حمید مسجدسرایی
استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Hamid Masjedsaraie
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Human Sciences, Semnan University
Semnan University
Specialist: jurisprudence and Islamic Law
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا پنداشته پور

مدیرداخلی
علی اکبری
علی اکبری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۲