درباره نشریه
eISSN:
2645-3290
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
دکتر حسن رضایی هفتادر
دستیار سردبیر:
دکتر سید محمد موسوی مقدم
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
مهران غلامعلی زاده
سایت اختصاصی:
jcis.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات ، کدپستی: 3718117469
تلفن:
025-36166312
تاریخ به‌روزآوری: 1400/04/21
مدیر مسئول
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor College of Farabi
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر حسن رضایی هفتادر
دانشیار
دانشگاه تهران
Hassan Rezaei Haftador
Associate Professor
University of Tehran
دستیار سردبیر
دکتر سید محمد موسوی مقدم
دکتر سید محمد موسوی مقدم

اعضای تحریریه
دکتر سیاوش نادری فارسانی
استاد
Siavosh Naderi Farsani
professor
دکتر سید محسن فاطمی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Sayyed Mohsen Fatemi
professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر اندرو پیترسن
استاد
Andrew Petersen
professor
دکتر محمد لگنهاوزن
استاد
دکتر سید محمد مرندی
استاد دانشکده مطالعات جهانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات Diasporic، داستانی معاصر آمریکای شمالی
Seyed Mohammad Marandi
Professor Faculty of World Studies
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature, Diasporic Literature, Contemporary North American Fiction
دکتر محمد ساردوئی نسب
استاد تمام دپارتمان حقوق انرژی و تجارت بین الملل گروه حقوق خصوصی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق انرژی و حقوق تجارت بین الملل
Mohammad Sardoueinasab
Full Professor, Energy & International Trade Law
University of Tehran
Specialist: Private law, Energy Law, International Trade Law
دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathollah Najjarzadegan
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن رضایی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
Hasan Rezaee

University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith, Theology and Islamic Sciences
محمدکاظم شاکر
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Quran and Hadith Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر سهراب مروتی
استاد الهیات
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Sohrab Morovvati
Professor, theology
University of Ilam
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر صمد عبداللهی عابد
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Samad Abdollahi Abed
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی محمد میرجلیلی
استاد تمام علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
دانشگاه میبد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Mohammad Mirjalili
Full Professor, Full Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Meybod University
Meybod University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
مهران غلامعلی زاده
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Mehran Gholamalizadeh
Campus Farabi
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۰