درباره نشریه
eISSN:
2717-3429
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مدیر مسئول:
دکتر بتول فقیه آرام
سردبیر:
دکتر علیرضا عراقیه
مدیر اجرایی:
حسین زاهدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
تلفن:
021-56368983
نشانی:
اسلامشهر، میدان نماز، خیابان شهید صیاد شیرازی، دانشگاه آزاد اسلامی ، کدپستی: 3314767653
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/curriculumresearch
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر بتول فقیه آرام

Batoul Faghiharam

سردبیر
دکتر علیرضا عراقیه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Alireza Araghieh
Associate Professor
Eslamshahr Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا عراقیه
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
Alireza Araghieh
Associate Professor
Eslamshahr Branch, Islamic Azad University
دکتر محبوبه عارفی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mahboobeh Arefi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum
دکتر مجید علی عسگری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Majid Aliasgari
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Curriculum
دکتر عباس قلتاش
دانشیار گروه علوم تربیتی واحد مرودشت. دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Abbas Gholtash
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, IAU
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum Studies
Norlia Goolamally
professor
Saedah Binti Siraj
professor
دکتر رضوان حکیم زاده
دانشیار برنامه ریزی درسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Rezvan Hakimzadeh
Associate Professor, Deparment of curriculum and instruction
University of Tehran
Specialist: Curriculum Development
دکتر علی اکبر خسروی بابادی
دانشیار برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درس
Ali Akbar Khosravi Babadi
Associate Professor, curriculum studies education department psychology and education college
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
محمد نوریان
دانشیار رشته برنامه ریزی درسی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mohammad Nourian
Associate Professor, Educational management and planning
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Curriculum
Anne Phelan

دکتر پروین صمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Curriculum
دکتر علیرضا صادقی
دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، آموزش چندفرهنگی
Alireza Sadeghi
Associate Professor, Curriculum Studies (ATU)
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Curriculum Development
محسن ضرغام

Mohsen Zargham

دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud Mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Aboutaleb Seadatee Shamir
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
حسین زاهدی
حسین زاهدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۸