درباره نشریه
ISSN:
2476-3756
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی رستمی
سردبیر:
دکتر سید رسول موسوی حاجی
مدیرداخلی:
دکتر وحید حیدر نتاج
کارشناس:
محمدامین منفرد
سایت اختصاصی:
artech.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، خیابان شهید بهشتی، خیابان دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری دفتر دوفصلنامه هنرهای حوزه کاسپین ، کدپستی: 4741613534
تلفن:
011-35302717
دورنگار:
011-35302717
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/28
مدیر مسئول
دکتر مصطفی رستمی
دانشیار گروه صنایع دستی و پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: پژوهش هنر، هنر اسلامی، هنر ایرانی، هنر شرقی، کتابت و کتاب آرائی، صحافی و جلدسازی، هنرهای سنتی، هنرهای بومی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی
Mostafa Rostami
Associate Professor, Handicrafts and Research of Art Department
University of Mazandaran
Specialist: Art Research, Islamic Art, Iranian Art, Oriental Art, Calligraphy and Book Designing, Bookbinding, Traditional Arts, Native Arts, Conservation and Restoration of Historical and Cultural works
سردبیر
دکتر سید رسول موسوی حاجی

Seyed Rasool Mousavi Haji

اعضای تحریریه
دکتر جهانشاه پاکزاد
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Jahanshah Pakzad
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر نوین تولایی
دانشیار شهرسازی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: شهرسازی
Novin Tavallaei
Associate Professor, Urban Planning
University of Mazandaran
Specialist: Urban Planning
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هنر، پژوهش هنر
Gholam Ali Hatam
Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
فتانه محمودی

Fataneh Mahmoudi

دکتر سید رسول موسوی حاجی

Seyed Rasool Mousavi Haji

دکتر رضا مهرآفرین
استاد باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
Reza Mehrafarin
Professor, Department of Archaeology
University of Mazandaran
مدیرداخلی
دکتر وحید حیدر نتاج
دانشیار معماری
دانشگاه مازندران
Vahid Heidar Nattaj
Associate Professor, architecture
University of Mazandaran
کارشناس
محمدامین منفرد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲