درباره نشریه
eISSN:
2717-381X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
سعید راسخی
سردبیر:
دکتر میثم شیرخدایی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد صفری
سایت اختصاصی:
jimm.journals.umz.ac.ir
تلفن:
011-35302501
نشانی:
بابلسر، خیابان شهید بهشتی، خیابان دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران ، کدپستی: 4741613534
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/27
مدیر مسئول
سعید راسخی

Saeed Rasekhi

سردبیر
دکتر میثم شیرخدایی
دانشیار بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی بین الملل
Meysam Shirkhodaie
Associate Professor, Department of Business Management
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Specialist: international marketing Management
اعضای تحریریه
دکتر محمود یحیی زاده فر
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت گرایش مالی
Mahmood Yahyazadehfar
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Managing financial trends
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر مهران رضوانی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه تهران
Meharn Rezvani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: : International marketing Management
دکتر رضا شافعی
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه کردستان
Reza Shafei
Associate Professor
University of Kurdistan
سعید راسخی

Saeed Rasekhi

دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
دکتر میثم شیرخدایی
دانشیار بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی بین الملل
Meysam Shirkhodaie
Associate Professor, Department of Business Management
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Specialist: international marketing Management
مدیر اجرایی
دکتر محمد صفری
استادیار علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، بازاریابی، منابع انسانی
Mohammad Safari
Assistant Professor, Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Business, Strategy, Marketing
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳