درباره نشریه
eISSN:
2538-1865
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن شیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید مقدم
سردبیر:
دکتر سید مسعود نبوی زاده
سایت اختصاصی:
www.inorgchemres.org
تلفن:
021-88908259
دورنگار:
021-88808066
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان مراغه، انجمن شیمی ایران ، کدپستی: 1599676814
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/29
مدیر مسئول
دکتر مجید مقدم

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Majid Moghaddam

University of Isfahan
Specialist: mineral chemistry
سردبیر
دکتر سید مسعود نبوی زاده

دانشگاه شیراز
Seyed Masoud Nabavizadeh
Department of Chemistry
University of Shirazu
اعضای تحریریه
دکتر حسن کی پور
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
Hassan Keypour
Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر ناصر صفری
استاد
دکتر مصطفی محمدپور امینی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی
Mostafa Mohammadpouramini
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: chemistry
دکتر حسین اشتیاق حسینی

Hossein Eshtiagh Hosseini

Axel Klein

دکتر علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس
Ali Morsali

Tarbiat Modares University
دکتر محمدمهدی نجف پور
استاد
رشته تخصصی: علم شیمی
Mohammad Mehdi Najaphpour
Professor
Specialist: Chemistry
دکتر محمد کوتی

Moahammad Kooti

دکتر ولی الله میرخانی

Valiollah Mirkhani

دکتر حمید گلچوبیان
استاد
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Golchoubian

Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر رضا طیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فناوری نانو و بیوتکنولوژی، شیمی
Reza Tayebee
Professor Department of Chemistry
Hakim Sabzevari University
Specialist: Nanotechnology and Biotechnology
حسین دهباشی
حسین دهباشی

دکتر عباس ترسلی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: شیمی الی فلزی و اسپکتروسکپی فوق دکترا موسباور اسپکتوکپی و فسفازینها
Mahdi M. Abu-Omar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴