درباره نشریه
ISSN:
2322-4479
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید مرتضی طیبی
مدیر مسئول:
دکتر سید مرتضی طیبی
سردبیر:
دکتر سید مرتضی طیبی
سایت اختصاصی:
aassjournal.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/04
صاحب امتیاز
دکتر سید مرتضی طیبی

مدیر مسئول
دکتر سید مرتضی طیبی

سردبیر
دکتر سید مرتضی طیبی

اعضای تحریریه
Hassane Zouhal

Patricia Doyle-Baker

Korkut Ulucan

Zhaowei KONG

Anna Valerievna Nenasheva

Luca Ardigo

علی اصغر نورسته
استاد تمام فیزیوتراپی،فیزیوتراپی و توانبخشی،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Ali Asghar Norasteh
Full Professor, physiotherapy,pyisiotherapy & rehabilitation , faculty of medicine
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: physiotherapy
دکتر شاهین صالحی
دکتر شاهین صالحی

دکتر رحمان شیخ حسینی

دکتر امیرحسین عابدی یکتا

دکتر حمید قاسمی
دانشیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، ارتباطات ورزشی، رسانه های ورزشی
Hamid Ghasemi
Associate Professor, Sport Management
Payame Noor University
Specialist: Sport management
دکتر مرتضی دوستی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه مازندران
Morteza Dosuti
Associate Professor, sport management
University of Mazandaran
دکتر عباس خدایاری
استاد تمام مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی
Abbas Khodayari
Full Professor, sport management
Karaj Branch, Islamic Azad University
سیاوش خداپرست
استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رشته تخصصی: مدرس بازاریابی اجتماعی در ورزش، مدرس درجه 2 فدراسیون ورزش های همگانی ، مدرس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، مربی درجه 1 فدراسیون والیبال
Siavash Khodaparast
Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science
Lahijan Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدرضا برومند
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شمال
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Mohammad Reza Boroumand
Assistant Professor, sport management
Shomal University
Specialist: sport management
Geoff Dickson

Ian Lawrence

Romain Roult

دکتر سارا کشکر
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زنان و ورزش، بازاریابی و ارتباطات ورزشی، مدیریت ورزش، فرهنگ و ورزش
Sara Keshkar
Associate Professor, Sport management
Allameh Tabataba'i University
Mahfoud Amara

Mark Dodds

حیدر صادقی

رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، توانیخشی
Heydar Sadeghi

Specialist: Sport Biomechanics, Sport Injuries, Rehabilitation
Jacek Wąsik

Paul Allard
Université de Montréal, Montréal
Jovan Gardasevic

دکتر عبدالله قاسمی
استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abdollah Ghasemi
Assistant professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior
دکتر مرتضی طاهری
دانشیار علوم ورزشی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Morteza Taheri
Associate Professor, sport sciences
Imam Khomeini International University
Bülent Okan Miçooğulları

Dusko Bjelica

Stevo Popovic

María José Martínez-Patiño

Javier Cachón-Zagalaz

Luisa Zagalaz-Sánchez

Amador Jesús Lara Sánchez

دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
Indika (Wickramasinghe) Rathnathungalage

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۶