درباره نشریه
eISSN:
2717-2694
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
مدیر مسئول:
دکتر زین العابدین نجفی
سردبیر:
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
دبیراجرایی:
دکتر مهدی جلالوند
سایت اختصاصی:
avj.smc.ac.ir
تلفن:
025-31124424
نشانی:
قم، بلوار غدیر، بعد از دانشگاه قم، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/19
مدیر مسئول
دکتر زین العابدین نجفی
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق
Zeinolabedin Najafi
Assistant Professor Shahid Mahallati Higher Education Complex
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Jurisprudence and principles of law
سردبیر
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
اعضای تحریریه
دکتر زین العابدین نجفی
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق
Zeinolabedin Najafi
Assistant Professor Shahid Mahallati Higher Education Complex
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
عسکر دیرباز

دکتر حسن تلاشان

دکتر عبدالله حاجی صادقی
دانشیار
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Abdollah HajiSadeqi
Associate Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر غلامرضا بهروز لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behrooz Lak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دبیراجرایی
دکتر مهدی جلالوند
استادیار گروه فلسفه و کلام
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mahdi Jalalvand
Assistant Professor, Philosophy and Theology Department
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۳