درباره نشریه
eISSN:
?2783-4298
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام حسن رضایی
سردبیر:
دکتر سید رسول علوی
مدیر اجرایی:
سید جعفر هاشمی
سایت اختصاصی:
j.journals.miu.ac.ir
تلفن:
025-32133428
دورنگار:
025-32133340
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، مجتمع امین، ساختمان شماره 3، پژوهشکده بین المللی المصطفی، طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/26
مدیر مسئول
حجت الاسلام حسن رضایی
حجت الاسلام حسن رضایی

Hasan Rezaei

سردبیر
دکتر سید رسول علوی
دکتر سید رسول علوی

اعضای تحریریه
دکتر مرتضی آقا محمدی
دکتر مرتضی آقا محمدی

دکتر حسین متقی
رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)
رشته تخصصی: مطالعات تطبیقی ادیان (الهیات مسیحی)، ز
Hosein Motaghi

دکتر حسن بسطامی
دکتر حسن بسطامی

دکتر عبدالله الدقاق
دکتر عبدالله الدقاق

دکتر عیسی جهانگیر
دکتر عیسی جهانگیر

دکتر وحید کاشانی
دکتر وحید کاشانی

دکتر هبه الله صدرالسادات
دکتر هبه الله صدرالسادات

دکتر علی معصومی
دکتر علی معصومی

دکتر محمدحسین مهدوی مهر
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و معارف اسلامی
Mohammad Hosein Mahdavi Mehr
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Jurisprudence and Islamic Studies
دکتر رضا شاکری
دکتر رضا شاکری

مدیر اجرایی
سید جعفر هاشمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲