درباره نشریه
eISSN:
2277-9175
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
سردبیر:
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
تلفن:
031-37923067
سایت اختصاصی:
www.advbiores.net
نشانی:
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزارجریب، ساختمان شماره 4 ستاد مرکزی دانشگاه، معاونت پژوهشی، دفتر مجله
دورنگار:
031-37923008
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/13
مدیر مسئول
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
رشته تخصصی: پزشکی ،فیزیولوژی
Shaghayegh Haghjooy Javanmard
Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
Specialist: medicine, physiology
سردبیر
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
رشته تخصصی: پزشکی ،فیزیولوژی
Shaghayegh Haghjooy Javanmard
Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
Specialist: medicine, physiology
اعضای تحریریه
دکتر سلمان عباسی فرد
دکتر سلمان عباسی فرد

Salman Abbasifard

Christian Aalkjær
Christian Aalkjær

دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor Integrative Functional Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر فرشید علیزاده
دکتر فرشید علیزاده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Farshid Alizadeh

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر صدیقه عسگری
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Sedigheh Asgary
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
Vincent Duronio
Vincent Duronio

دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor Department of Anatomy
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
Essop, M Faadiel
Essop, M Faadiel

دکتر رضا قدیرپور
دانشگاه پارما ایتالیا
Reza Ghadir Pour

آلاله قیصری
آلاله قیصری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Alaleh Gheissari
Isfahan Kidney diseases Research center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر مهین هاشمی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: غدد درون ریز کودکان
Mahin Hashemi Pour
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinology
Yu HUANG
Yu HUANG

دکتر فریبا جعفری
استاد مرکز آموزش مجازی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fariba Jafari
Professor Virtual Learning Center
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سعید جورتانی
دانشیار
رشته تخصصی: آسیب شناسی و آزمایشگاه پزشکی
Saeed A.Jortani
Associate Professor
Specialist: Pathology & Laboratory Medicine
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر اسماعیل لاهر
دکتر اسماعیل لاهر

Ismail Laher

دکتر مرجان منصوریان
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Marjan Mansourian
Assistant Professor Department of Biostatistics and Epidemiology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Hamid Marateb
Hamid Marateb

دکتر علیرضا میناگر
دکتر علیرضا میناگر

Ali Reza Mina Gar
Louisiana State University Health Sciences Center, USA
دکتر حمید میرمحمدصادقی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی، تولید و ارزیابی پروتئین ها
Hamid Mirmohammad Sadeghi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology, Production and evaluation of proteins
دکتر غلامرضا مهاجری
دکتر غلامرضا مهاجری

Gholamreza Mohajeri

دکتر سید حسین مصطفوی
دکتر سید حسین مصطفوی

Seyed Hossein Mostafavi

Behrad Noudoostq
Behrad Noudoostq

دکتر رضا نوربخش
دکتر رضا نوربخش

M. Reza Nourbakhsh

Moosa Patel
Moosa Patel

دکتر حسن رزمجو
دکتر حسن رزمجو

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص چشم
Hasan Razmju

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمد سعادت نیا
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال نورو رادیولوژی
Mohammad Saadat Nia
Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Radiology Interventional Fellowship
دکتر محمود سقائی
استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmoud Saghaei
Assistant Professor, Department of Anesthesia and Critical Care
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
Charles Sultan
Charles Sultan

دکتر محمدعلی تحریریان
دکتر محمدعلی تحریریان

Mohammadali Tahririan

دکتر گلناز واثقی
دکتر گلناز واثقی

Golnaz Vaseghi

Subodh Verma
Subodh Verma

Mohammad Wasay
Mohammad Wasay

دکتر سید حمید زرکش اصفهانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Seyyed Hamid Zarkesh Esfahani
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
مهدی سنایی
دانشیار مطالعات جهان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Mehdi Sanaei
Associate Professor, Russian studies
University of Tehran
Specialist: International relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹۴