درباره نشریه
eISSN:
2783-1604
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر جمالی
سردبیر:
دکتر علی طالبی
سایت اختصاصی:
www.jonass.ir
تلفن:
035-32370163
دورنگار:
035-32370969
نشانی:
میبد، بلوار مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد ، کدپستی: 7696565698
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/17
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر جمالی
دانشیار سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، منابع طبیعی، آب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
Ali Akbar Jamali
Associate Professor, GIS-RS and Watershed MGT Department
Maybod Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر علی طالبی
استاد تمام آبخیزداری
دانشگاه یزد
Ali Talebi
Full Professor, watershed management
University of Yazd
اعضای تحریریه
دکتر علی سلاجقه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: River Engineering
دکتر سید سعید اسلامیان
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Seyyed Saeed Eslamian
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydrology
دکتر سید علی المدرسی
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی GIS سنجش از دور
S Ali Almodaresi
Full Professor, GIS
Yazd Branch, Islamic Azad University
Specialist: gis geomorphogy remote sensing
فاضل امیری
دانشیار محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رشته تخصصی: Research Fellow of GIS and Geomatics
Fazel Amiri
Associate Professor, Environmental and Natural Resources
Bushehr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Research Fellow of GIS and Geomatics
دکتر هادی زارعی

Timothy O. Randhir

Qinhuo LIU

Michael Hahn
professor Stuttgart University of Applied Sciences, Stuttgart, Germany
Songtang He

دکتر احمدعلی فلاح

غلامرضا زارعی

دکتر شیرین آقاایناجافی زاده

Shirin Aghainajafizadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸