درباره نشریه
eISSN:
2783-2961
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم انتظامی امین
مدیر مسئول:
صیاد درویشی
سردبیر:
دکتر اکبر وروایی
دبیر تحریریه:
ابراهیم رجبی تاج امیر
مدیر اجرایی:
دکتر سامان عبداللهی
کارشناس:
راحله الیاسی
سایت اختصاصی:
cr.jrl.police.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون انتظامی، گروه جرم شناسی
تلفن:
021-48931829
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/30
مدیر مسئول
صیاد درویشی

Sayyad Darvishi

اعضای تحریریه
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر محمد آشوری
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ashouri
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمد اردبیلی

دکتر جلیل امیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Jalil Omidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Associate Professor
دکتر محمد بارانی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Barani
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
سید محمد رضوی
سید محمد رضوی

دکتر مهدی مقیمی

دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت
Mahdi Moghimi

Amin Police University
Specialist: Management
دکتر امیرحسن نیازپور

Amirhassan Niazpour

دکتر اکبر وروایی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor
Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر اکبر وروایی
استاد
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Akbar Varvaee
Professor
Amin Police University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دبیر تحریریه
ابراهیم رجبی تاج امیر

رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Ebrahim Rajabi Tajamir

مدیر اجرایی
دکتر سامان عبداللهی
دانش آموخته دکتری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Saman Abdollahi
Phd Graduated, PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal Law and Criminology
کارشناس
راحله الیاسی
راحله الیاسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶