درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
سردبیر:
دکتر نیلوفر میکاییلی
دبیراجرایی:
علی سلمانی
مدیر اجرایی:
دکتر زهرا اخوی ثمرین
ویراستار انگلیسی:
دکتر زهرا خادمی آستانه
سایت اختصاصی:
jhrs.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی
تلفن همراه:
09124497610
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/03
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
دانشجوی دکتری روانشناسی,روان شناسی, دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
رشته تخصصی: روان شناسی مشاوره
Esmaeil Sadri Damirchi
Phd Student, Psychology
Urmia Branch, Islamic Azad University
Specialist: Counseling Psychology
سردبیر
دکتر نیلوفر میکاییلی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Niloofar Mikaeili
Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
دانشجوی دکتری روانشناسی,روان شناسی, دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
رشته تخصصی: روان شناسی مشاوره
Esmaeil Sadri Damirchi
Phd Student, Psychology
Urmia Branch, Islamic Azad University
Specialist: Counseling Psychology
دکتر زهرا اخوی ثمرین

Zahra Akhavi Samarein

دکتر نیلوفر میکاییلی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Niloofar Mikaeili
Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر سجاد بشرپور
استاد روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sajjad Basharpoor
Professor, department of psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: personality psychology and cognitive neuroscience
دکتر رحیم بدری گرگری
استاد روانشناسی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: psychology
Rahim Badri Gagari
Professor, Education, psychology and Education, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: education
دکتر حسین جناآبادی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلو چستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Jenaabadi
Professor, university of sistan and baluchestan
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: psycology
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor
Specialist: Psychology
Andrej Grjibovski

Sultan Bilge Keskinkiliç Kara

ویراستار انگلیسی
دکتر زهرا خادمی آستانه
کارشناس مشاوره مدرسه،گروه مشاوره،دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مشاوره ی مدرسه
Zahra Khademi Astaneh
Expert, School counseling, counseling group, Faculty of Educational Sciences
دانشگاه محقق اردبیلی
Specialist: school Counseling
دبیراجرایی
علی سلمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
Ali Salmani
Masters Student, Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology
University of Mohaghegh Ardabili
مدیر اجرایی
دکتر زهرا اخوی ثمرین

Zahra Akhavi Samarein

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۱