درباره نشریه
eISSN:
2783-1825
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
احمدرضا کیانی
سردبیر:
دکتر حسین قمری گیوی
ویراستار فنی:
علی آرین
سایت اختصاصی:
jpc.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی
تلفن:
045-31505642
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/11
مدیر مسئول
احمدرضا کیانی

Ahmadreza Kiani

سردبیر
دکتر حسین قمری گیوی
گروه مشاوره
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مشاوره
Hosein Gamari Givi

University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Consultation
اعضای تحریریه
دکتر منیژه دانش پور

Manijeh Daneshpour

دکتر معصومه اسماعیلی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Masume Esmaili
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
دکتر علی رضایی شریف
استاد واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Rezaeisharif
Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر علی شیخ الاسلامی

دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر اسماعیل صدری دمیرچی
دانشجوی دکتری روانشناسی,روان شناسی, دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
رشته تخصصی: روان شناسی مشاوره
Esmaeil Sadri Damirchi
Phd Student, Psychology
Urmia Branch, Islamic Azad University
Specialist: Counseling Psychology
تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و متدولوژی و روشهای کمی و کیفی در پژوهش
Touraj Hashemi Nosrat Abad
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: statistical method
عباس بخشی پور رودسری

دکتر مریم فاتحی زاده
استاد گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Maryam Fatehizade
Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
احمدرضا کیانی

Ahmadreza Kiani

ویراستار فنی
علی آرین

Ali Arian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۱