درباره نشریه
eISSN:
2783-221X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نریمانی
سردبیر:
دکتر سجاد بشرپور
مدیر اجرایی:
علی سلمانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ولی محمدی
ویراستار انگلیسی:
بابک همتی
سایت اختصاصی:
jrp.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی
تلفن:
045-31505644
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر سجاد بشرپور
استاد روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sajjad Basharpoor
Professor, department of psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: personality psychology and cognitive neuroscience
اعضای تحریریه
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor
Specialist: Psychology
دکتر پرویز مولوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Pavize Molavi
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر جلیل باباپورخیرالدین
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی
Jalil Babapour Kheroddin
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر علی عیسی زادگان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی
Ali Isa Zadegan
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر نادر حاجلو
استاد روان شناسی، علوم روان شناسی، علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Nader Hajlo
Professor, Psychology, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
Specialist: Psychology
دکتر اکبر عطادخت

رشته تخصصی: روان شناسی
Akbar Atadokht

Specialist: Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر ولی محمدی
استادیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Vali Mohammadi
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Taching English
بابک همتی
بابک همتی

مدیر اجرایی
علی سلمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
Ali Salmani
Masters Student, Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology
University of Mohaghegh Ardabili
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۲