درباره نشریه
ISSN:
2383-126X
eISSN:
2717-4107
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر حسین نوید
سردبیر:
دکتر حمیدرضا قاسم زاده
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی میسمی
کارشناس:
زهرا اکبرپور
سایت اختصاصی:
jam.tabrizu.ac.ir
تلفن:
041-33356002
041-33392791
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی ، دفتر نشریه مکانیزاسیون کشاورزی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/03
مدیر مسئول
دکتر حسین نوید
دکتر حسین نوید
مرکز قلب تهران
Hossein Navid
Tehran Heart Center
سردبیر
دکتر حمیدرضا قاسم زاده
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ماشینهای کشاورزی
Hamid Reza Ghasemzade
Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Machinery
اعضای تحریریه
دکتر یحیی عجب شیرچی

دانشگاه تبریز
دکتر علی محمد نیک بخت

دکتر علی جعفری
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک ماشین های کشاورزی
Ali Jafari
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر شمس الله عبدالله پور
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک بیوسیستم
Shamsollah Abdolah Pour
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Biosystems Mechanical Engineering
سید صادق سیدلو

Ning

Jochen

Habil Reiner Brunsch

مدیرداخلی
دکتر محمدعلی میسمی
دکتر محمدعلی میسمی

کارشناس
زهرا اکبرپور

رشته تخصصی: علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Zahra Akbarpour

Specialist: Educational Sciences - Educational Management and Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵