درباره نشریه
ISSN:
2476-3888
eISSN:
2538-5151
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمد قاسمی برومند
سردبیر:
دکتر فرشاد اخوتیان
مدیر اجرایی:
دکتر لاله جولایی
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/physiotherapy
تلفن:
021-77548595
نشانی:
تهران، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی ، دانشکده توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/10
مدیر مسئول
دکتر محمد قاسمی برومند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Ghasemi Boroumand
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
سردبیر
دکتر فرشاد اخوتیان
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Farshad Okhovatian
Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
اعضای تحریریه
محمدرضا عباسیان
محمدرضا عباسیان

Gul Baltaci
Gul Baltaci
Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara Güven Hospital, Ankara, Turkey
آلبرتو دی مارتینو
آلبرتو دی مارتینو

Alberto Di Martino

Akouetevi Aduayom-Ahego
Akouetevi Aduayom-Ahego

عادل ابراهیم پور
عادل ابراهیم پور

دکتر محمد قاسمی برومند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Ghasemi Boroumand
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر شاپور جابرزاده
دکتر شاپور جابرزاده

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shapour Jaberzadeh

Specialist: Physiotherapy
دکتر خسرو خادمی کلانتری

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Khosro Khademi Kalantari

Specialist: Physical therapy
مینو خلخالی
مینو خلخالی

علی خوشنان
علی خوشنان

دکتر محمد اکبری
دکتر محمد اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Akbari
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
محمدعلی محسنی بندپی
محمدعلی محسنی بندپی

دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor
Specialist: Physiotherapist
دکتر غلامرضا علیایی
استاد گروه فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Gholam Reza Olyaei
Professor Physiotherapy group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر محسن رازقی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohsen Razeghi
Professor School of Rehabilitation Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
جعفر شاطرزاده
جعفر شاطرزاده

سامان توانا
سامان توانا

دکتر گیتی ترکمان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Giti Torkaman
Professor Physical Therapy Department,
Tarbiat Modares University
Abhijeet L Wahegaonkar
Abhijeet L Wahegaonkar

دکتر فرشاد اخوتیان
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Farshad Okhovatian
Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
سیامک صرافان
سیامک صرافان

مدیر اجرایی
دکتر لاله جولایی
دکتر لاله جولایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶