درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محسن ذبیحی
سردبیر:
دکتر محسن ذبیحی
مدیر اجرایی:
طاهره دارا
سایت اختصاصی:
aptjournal.ssu.ac.ir
تلفن:
035-38203419
دورنگار:
035-38203418
نشانی:
یزد، بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دانشکده داروسازی ، کدپستی: 8915173149
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/08
مدیر مسئول
دکتر محسن ذبیحی

سردبیر
دکتر محسن ذبیحی

اعضای تحریریه
علیرضا مرادی

Alireza Moradi

دکتر مهرداد ایرانشاهی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mehrdad Iran Shahi
Professor School of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر محسن میناییان
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohsen Minaiyan
Professor Pharmaceutical Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید حسین حکمتی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyedhossein Hekmatimoghaddam
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمد فرات یزدی
دکتر محمد فرات یزدی

Mohammad Forat Yazdi

مهناز خانوی
مهناز خانوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahnaz Khanavi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor Department of Occupational Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
علی ماندگاری باماکان

دکتر یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
دکتر مهدی انصاری

Mehdi Ansari

بهنام صادقی راد

محبوبه نبوی نیا

دکتر رضا بیدکی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: دانشکده پزشکی روانپزشکی
Reza Bidaki
Professor, Research Center of Addiction and Behavioral Sciences Diabetes
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry School of Medicine
مدیر اجرایی
طاهره دارا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴