درباره نشریه
eISSN:
2783-297X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سید مصطفی سیدحسینی
سردبیر:
دکتر سید جلیل میرحسینی
معاون سردبیر:
دکتر نسترن احمدی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدتقی ساربان حسن آبادی
ویراستار انگلیسی:
آناهیتا خسروی
ویراستار انگلیسی:
گیتی مرتضوی زاده
کارشناس:
فریبا هرندی
کارشناس:
رقیه آتشکوه
سایت اختصاصی:
cbj.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دانشکده داروسازی ، کدپستی: 8915173149
تلفن:
035-31602151
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/04
مدیر مسئول
دکتر سید مصطفی سیدحسینی
دکتر سید مصطفی سیدحسینی

سردبیر
دکتر سید جلیل میرحسینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب
Seyyed Jalil Mirhoseini
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: heart surgery
معاون سردبیر
دکتر نسترن احمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Nastaran Ahmadi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر عباس اندیشمند

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Abbas Andishmand

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر امید بیکی
استادیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی سرطان، همهگیرشناسی، علوم اعصاب بالینی
Omid Beiki
Assistant Professor
Specialist: Cancer Epidemiology, Epidemiology, Clinical Neuroscience
دکتر علیرضا بخشنده
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Bakhshandeh
Imam Khomeini Hospital
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی دهقانی فیروزآبادی

Ali Dehghani Firoozabadi

دکتر محمود امامی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mahmood Emami

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسن حقانی نژاد

Hasan Haghaninejad

دکتر سید حسین حکمتی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyedhossein Hekmatimoghaddam
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدوحید جرات
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Vahid Jorat
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مسعود میرزایی

Masoud Mirzaei

دکتر حسین نوق
دانشیار قلب وعروق
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اینترونشنال کاردیولوژی
Hossein Nough
Associate Professor, Interventional Cardiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا پاک سرشت
اپیدمیولوژیست تغذیه
Mohammad Reza Pak Seresht
Nutritional Epidemiologist
دکتر منصور رفیعی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mansour Rafiei

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سید کاظم رضوی رتکی

Seyed Kazem Razavi

دکتر معصومه صادقی
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Masoumeh Sadeghi
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر فاطمه صفری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fatemeh Safari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر سید محمود صدر

Seyed Mahmood Sadr

صادق علی حسن الصائق

Sadeq Ali Hasan Al-Saegh

دکتر محمدحسین سلطانی

Mohammad Hossein Soltani

دکتر محمد شناسا
استاد
Mohammad Shenasa
Professor Heart & Rhythm Medical Group, San Jose, USA
دکتر حسین زارع

Hossein Zare

ویراستار انگلیسی
آناهیتا خسروی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Anahita Khosravi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
گیتی مرتضوی زاده

Guiti Mortazavizadeh

مدیر اجرایی
دکتر محمدتقی ساربان حسن آبادی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammadtaghi Sareban Hassanabadi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
کارشناس
فریبا هرندی

Fariba Herandi

رقیه آتشکوه

Roghaye Atashkooh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲