درباره نشریه
eISSN:
2783-5405
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه نبی اکرم (ص)
مدیر مسئول:
دکتر محمدامین ترابی
سردبیر:
دکتر عزت الله عباسیان
سایت اختصاصی:
www.jnabm.ir
نشانی:
تبریز، خیابان راه آهن، بعد از تقاطع دامپزشکی (خطیب)، پلاک 1283، دانشگاه نبی اکرم (ص) ،دفتر نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند ، کدپستی: 5183919611
تلفن:
041-34424154
دورنگار:
041-33429990
تلفن همراه:
09121763148
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/10
مدیر مسئول
دکتر محمدامین ترابی
دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت برند، هوش مصنوعی در بازاریابی، رفتار سازمانی
Mohammadamin Torabi
.Ph.D, Business Management
University of Tehran
سردبیر
دکتر عزت الله عباسیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Ezatollah Abbasian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Economical science
اعضای تحریریه
دکتر حسین درگاهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Hosein Dargahi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
غلامرضا معمارزاده طهران
دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Gholamreza Memarzadeh Tehran
Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر محمود یحیی زاده فر
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت گرایش مالی
Mahmood Yahyazadehfar
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Managing financial trends
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor Faculty of Administrative and Economic Sciences
University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
دکتر غلامحسین خورشیدی
استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Gholamhossain Khorshidi
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر حسن حیدری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد کلان سنجی
Hasan Heydari
Professor
University of Urmia
Specialist: Macroeconomic economics
دکتر حبیب الله دعایی
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت گرایش منابع انسانی
Habiballah Doaei
Professor Faculty of Administrative Sciences and Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Human Resource Management
دکتر سعید سعیدا اردکانی
دکتر سعید سعیدا اردکانی

دکتر غلامحسین نیکوکار
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت
Gholam Hosein Nikoo Kar
Associate Professor Faculty of Management and Economics
Imam Hossein University
Specialist: Management
دکتر منیژه حقیقی نسب
دانشیار بازاریابی، مدیریت، علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی بین الملل بازاریابی الکترونیک بازاریابی صنعتی بازاریابی خدمات کار آفرینی
Manijeh Haghighinasab
Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics,
University of Alzahra
Specialist: Marketing Management International Marketing E-Marketing Industrial Marketing Services Entrepreneurship
اسماعیل کاووسی
استاد گروه مدیریت فرهنگی دانشکده مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: مدیریت
Esmaeil Kavousy
Professor, Department of Cultural Management
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: management
دکتر امین رضا کمالیان

دکتر محمد تابان
دانشیار مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mohammad Taban
Associate Professor, Human Resources Management, Management Department, Faculty of Humanities
University of Ilam
Specialist: Human resources management
دکتر محمدرضا کریمی علویجه
دانشیار رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: بازاریابی
Mohammad Reza Karimi Alavijeh
Associate Professor, Business Administration
Allameh Tabataba'i University
دکتر نبی الله دهقان
مدیر گروه
Nabi Ollah Dehghan

زهرا علی پور درویشی

Zahra Alipourdarvishi

دکتر اصغر آقایی
رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد
رشته تخصصی: مدیریت
Asghar Aghaee
Head of the Command and Staff College
Specialist: Management
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر حسین صفری
استاد
دانشگاه تهران
Hossein Safari
Professor
University of Tehran
دکتر بهمن حاجی پور
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی - استراتژیک
Bahman Hajipour
Associate Professor, Department of Commercial Management
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management, Strategic Business Management
دکتر حسن فارسیجانی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Hasan Farsijani
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
دکتر نادر سیدامیری

Nader Seyedamiri

دکتر منوچهر انصاری

Manouchehr Ansari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۳