درباره نشریه
ISSN:
2783-2295
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
مدیر مسئول:
دکتر شاهین آریامنش
سردبیر:
دکتر رضا مهرآفرین
دستیار سردبیر:
دکتر شاهین آریامنش
مدیرداخلی:
دکتر هوشنگ رستمی
سایت اختصاصی:
www.persicaantiqua.ir
صندوق پستی:
14515-569
تلفن:
021-44846026
دورنگار:
021-44846026
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/18
مدیر مسئول
دکتر شاهین آریامنش
دکتر شاهین آریامنش

Shahin Arya Manesh

سردبیر
دکتر رضا مهرآفرین
استاد باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
Reza Mehrafarin
Professor, Department of Archaeology
University of Mazandaran
دستیار سردبیر
دکتر شاهین آریامنش
دکتر شاهین آریامنش

Shahin Arya Manesh

اعضای تحریریه
دکتر رحمت عباس نژاد سرستی
دانشیار رشته باستان شناسی پیش از تاریخ، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی، گرایش پیش از تاریخ
Rahmat Abbasnejad Seresti
Associate Professor, Department of Archaeology, Faculty of Arts and Architecture, University of Mazandaran
University of Mazandaran
Specialist: Prehistoric Archaeology
دکتر سجاد علی بیگی
استادیار باستان شناسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
Sajjad Alibaigi
Assistant Professor, Archaeology
Razi University
Enrico Ascalone

دکتر محمدحسین عزیزی خرانقی
استادیار باستان شناسی، پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Mohammed Hossein Azizi Kharanaghi
Assistant Professor, Archaeology, Iranian Center for Archaeological Research, Research Institute of Cultural Heritage
Specialist: Archaeology
دکتر محمد بهرام زاده
استادیار بنیاد ایرانشناسی
Mohammad Bahramzadeh
Assistant Professor of Iranian Studies Foundation
Nicole Brisch

Veli Bahshaliyev

Pierfrancesco Callieri

Matteo Compareti

دکتر حسن فاضلی نشلی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
Hasan Fazeli Nashli
Professor
University of Tehran
Bruno Genito

Elene Giunashvili

Leonardo Gregoratti

دکتر علیرضا هژبری نوبری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی
Ali Reza Hejebri Nobari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Historical Archaeology
دکتر مرتضی حصاری
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Morteza Hessari
Associate Professor Archaeological Department
Isfahan University of Art
Specialist: Archaeology
Barbara Kaim

دکتر مرتضی خانی پور

رشته تخصصی: باستان شناسی
Morteza Khanipour

Specialist: Archaeology
John Macginnis

Katarzyna Maksymiuk

Giulio Maresca

Michele Minardi

دکتر سید مهدی موسوی
دکتر سید مهدی موسوی

Seyyed Mehdi Mousavi

Cyrus Nasrollahzadeh

Kyle Gregory Olson
Kyle Gregory Olson

Antonio Panaino

Cameron A. Petrie

پروانه پورشریعتی
پروانه پورشریعتی

Eberhard Wolfram Sauer

دکتر منصور سید سجادی

Nicholas Sims-Williams

دکتر روح الله شیرازی
دکتر روح الله شیرازی

دکتر جاکمو ماریا تابیتا

Giacomo Maria Tabita

دکتر مهسا ویسی

Mahsa Veisi

مدیرداخلی
دکتر هوشنگ رستمی
معاون پژوهشی گروه پژوهشی باستان کاوی تیسافرن
Houshang Rostami

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵