درباره نشریه
ISSN:
2345-5608
eISSN:
2645-6419
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد
سردبیر:
دکتر مهدی اژدری مقدم
مدیر اجرایی:
دکتر علی سردارشهرکی
سایت اختصاصی:
jhe.usb.ac.ir
تلفن:
054-31136528
نشانی:
زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، ، کدپستی: 9816745639
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/01
مدیر مسئول
دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: Water and Environmental Modelling
Seyed Amin Arman Hashemi Monfared
Associate Professor, Civil Engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Resources Management, Water Quality Modelling
سردبیر
دکتر مهدی اژدری مقدم

دانشگاه سیستان و بلوچستان
Mehdi Azhdary Moghadam

University of Sistan and Baluchestan
اعضای تحریریه
دکتر سید احمد میرباقری فیروزآباد
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب و محیط زیست
Seyed Ahmad Mirrbagheri
Assistant Professor
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی خاک و پی
Seyyed Amireddin Sadrnejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Soil and Soil Engineering
دکتر محمود فغفور مغربی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: هیدرولیک
Mahmoud Faghfour Maghrebi
Professor Faculty of Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Hydraulics
دکتر امین بهزادمهر
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Amin Behzadmehr
Professor Mechanical Engineering Department
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Thermo-Fluid
دکتر فرهاد شهرکی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، جداسازی
Farhad Shahraki
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Chemical Engineering, Isolation
دکتر محمدرضا کاویان پور

Mohammad Reza Kavianpour

دکتر جواد شهرکی

Javad Shahraki

دکتر سید علی قریشیان امیری

Seyed Ali Ghoreishian Amiri

دکتر آرش علیمردانی لواسان

Arash Alimardani Lavasan

دکتر سید عباس حق شناس
موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک سیالات، دینامیک سیالات محاسباتی، هیدرودینامیک، مهندسی ساحلی، شناورسازی
Seyed Abbas Haghshenas
Institute of Geophysics
University of Tehran
Specialist: Fluid Mechanics, Computational Fluid Dynamics, Hydrodynamics, Coastal Engineering, Fluidization
دکتر سید محمد مرتضوی نائینی

Mohammad Mortazavi-Naeini

دکتر محمد کرمانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هیدرولیکی محاسباتی، CFD، هوش محاسباتی، مدل هیدرولوژیکی
Mohammad Zounemat Kermani

Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Computational Hydraulics, CFD, Computational Intelligence, Hydrological Modelling
دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد
دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: Water and Environmental Modelling
Seyed Amin Arman Hashemi Monfared
Associate Professor, Civil Engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Resources Management, Water Quality Modelling
دکتر علی سردارشهرکی

مدیر اجرایی
دکتر علی سردارشهرکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸