درباره نشریه
eISSN:
2821-1049
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
مرضیه اسفندیاری
سردبیر:
دکتر نظر دهمرده قلعه نو
سایت اختصاصی:
sedj.usb.ac.ir
تلفن:
054-31136784
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/30
مدیر مسئول
مرضیه اسفندیاری
دانشیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصادکلان، بازار کار، رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای، مدل های dsge، اقتصاد سنجی
Marziyeh Esfandiari
Associate Professor, economics department
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Macroeconomics, labor market, economic growth and development, regional economic, DSGE Models, Econometrics
سردبیر
دکتر نظر دهمرده قلعه نو
استاد گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی
Nazar Deh Mardeh Ghale Now
Professor, Economics
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Ecoonomiics
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسن فطرس
استاد اقتصاذ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hassan Fotros
Professor, Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Specialist: development economy
دکتر محمدرضا لطفعلی پور
استاد تمام گروه اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Lotfalipour
Full Professor, Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economics
دکتر نعمت الله اکبری

Nematollah Akbari

دکتر مصطفی سلیمی فر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Mostafa Salimifar
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر علی حسین صمدی
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: قتصاد
Ali Hossein Samadi
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴