درباره نشریه
eISSN:
2821-1049
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
مرضیه اسفندیاری
سردبیر:
دکتر نظر دهمرده قلعه نو
مدیر اجرایی:
مریم راشکی
سایت اختصاصی:
sedj.usb.ac.ir
تلفن:
054-31136784
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/30
مدیر مسئول
مرضیه اسفندیاری
دانشیار علوم اقتصادی، گروه اقتصاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصادکلان، بازار کار، رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای، مدل های dsge، اقتصاد سنجی
Marziyeh Esfandiari
Associate Professor, economics department
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Macroeconomics, labor market, economic growth and development, regional economic, DSGE Models, Econometrics
سردبیر
دکتر نظر دهمرده قلعه نو
استاد گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی
Nazar Deh Mardeh Ghale Now
Professor, Economics
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Ecoonomiics
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسن فطرس
استاد اقتصاذ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hassan Fotros
Professor, Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Specialist: development economy
دکتر محمدرضا لطفعلی پور
استاد تمام گروه اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Lotfalipour
Full Professor, Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economics
دکتر نعمت الله اکبری

رشته تخصصی: اقتصاد شهری منطقه ای، توسعه و برنامه ربزی
Nematollah Akbari

دکتر غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنعت نفت و گاز، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی خرد، مدل های بازار کار
Gholamreza Keshavarz Haddad
Associate Professor, Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Microeconomics, microeconomics, labor market models, Oil & Gas Economics
دکتر علی حسین صمدی
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: قتصاد
Ali Hossein Samadi
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economy
Mohammad Enamul Hoque

علیرضا زارعی

ALIREZA ZAREI

سید عزیز آرمن
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Seyed Aziz Arman
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر احمد اکبری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محسن ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد امور عمومی
Mohsen Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Economics of Public Affairs
دکتر جعفر حقیقت
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد
Jaafar Haghighat
Professor Faculty of Economics and Management
University of Tabriz
Specialist: Economic
دکتر نظر دهمرده قلعه نو
استاد گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی
Nazar Deh Mardeh Ghale Now
Professor, Economics
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Ecoonomiics
دکتر غلامرضا زمانیان

مدیر اجرایی
مریم راشکی
استادیار حشره شناسی کشاورزی، تنوع زیستی، علوم محیطی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Maryam Rashki
Assistant Professor, Agricultural Entomology,Department of Biodiversity, Institute of Science and High Technology
Specialist: Agricultural entomology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸